Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevakning med drönare 

Om ni kamerabevakar med en hjälp av en drönare gäller samma regler som för bevakning med en vanlig bevakningskamera. En myndighet eller en aktör som utför en uppgift av allmänt intresse kan behöva söka tillstånd för att få bedriva bevakningen. Kamerabevakning med drönare väcker också särskilda frågor, som till exempel hur man ska informera om bevakningen. Här går vi igenom vad som gäller för er som vill kamerabevaka med drönare i er verksamhet.

Vilka regler gäller?

För att reglerna i kamerabevakningslagen ska gälla krävs att bevakningen sker på ett sådant sätt att det är fråga om varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning. Om drönaren till exempel ska användas för att inventera skog eller åkermark och kommer att bevaka från en hög höjd är det inte så troligt att personer kommer att träffas av bevakningen. Om personbevakning råkar ske vid enstaka tillfällen och under begränsad tid är inte kamerabevakningslagen tillämplig och ni behöver inte söka tillstånd för bevakningen.

Dataskyddsförordningens regler gäller dock så fort som bevakningen innebär att personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person, till exempel bilder på identifierbara personer eller registreringsskyltar. Även om det sker kortvarigt och vid enstaka tillfällen innebär bevakningen att ni behandlar personuppgifter. Ni måste då följa de regler som finns om bland annat säkerhet, lagring och information.

Om ingen person eller uppgift som kan härledas till en viss person kommer med i bild behöver ni inte följa reglerna i dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Behöver ni tillstånd?

Myndigheter och aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse som ska filma med drönare på platser dit allmänheten har tillträde måste söka tillstånd.

Ni behöver inte söka tillstånd

  • om drönaren används i annat syfte än att bevaka personer, exempelvis för olika typer av mätningar eller besiktningar, och
  • användaren ser till att personer varken varaktigt eller regelbundet upprepat fångas av bevakningen på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dem, till exempel genom att kameran slås på först när drönaren når en viss höjd eller när drönaren flyger över ett område där människor normalt inte vistas.

Integritetsintresset vid drönarbevakning

Vid kamerabevakning med drönare kan integritetsintresset variera beroende på var och hur bevakningen sker. Sådan bevakning skiljer sig därmed från bevakning som sker på en och samma plats.

Ni kan minska integritetsintrånget genom att

  • bara filma de områden som är nödvändiga för ändamålet med bevakningen
  • inte filma större område än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet
  • undvika platser som är privata eller känsliga, till exempel bostäder, lekplatser och andra platser för nöje och avkoppling
  • överväga om ni kan filma under tider när färre personer vistas på platsen, så att ni behandlar så få personuppgifter som möjligt
  • bevaka från högre höjd så att personer inte kan identifieras i samma utsträckning.

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Dataskyddsförordningen ställer flera krav på vad informationen ska innehålla. Det kan vara svårt att informera om kamerabevakningen om det inte på förhand går att säga var drönaren kommer att användas.

IMY:s rekommendation är att den som ska kamerabevaka informerar dem som bevakas på två olika sätt, via två så kallade informationslager. Det första ska ges på en varningsskylt med den viktigaste informationen om bevakningen. Ett andra informationslager med all information kan ges på annat sätt.

Informera om kamerabevakning


Vid kamerabevakning från drönare kan ni informera genom skyltning eller andra typer av markeringar eller avspärrningar på marken, till exempel i utkanten av det bevakade området. Om det inte är möjligt får ni informera på något annat verksamt och lämpligt sätt, till exempel genom att lämna information om bevakningen direkt till dem som kan komma att omfattas av den. Ni kan till exempel upplysa om var och när kamerabevakningen kommer äga rum på en webbplats eller genom andra kontaktvägar. Det är ni som bedriver bevakningen som ska ta ställning till hur ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

I kamerabevakningslagen finns det vissa undantag från kravet om att upplysa om bevakningen. Det gäller vid brådskande fall i Polismyndighetens eller räddningstjänstens verksamhet.

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler om hur ni får hantera filmmaterialet. Ni får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Den bevakades rättigheter

Det är viktigt att känna till och ha rutiner för att hantera den bevakades rättigheter. Den som blir filmad har enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter i förhållande till den som bevakar. Det kan till exempel innebära att man har rätt att få reda på om man finns med på en inspelning och i vissa fall se utdrag från inspelningen.

Dina rättigheter som bevakad

 

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning