Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning i butiker

Ibland kan en butik vara brottsutsatt. För att komma tillrätta med problemen kanske ni vill sätta upp bevakningskameror. Kamerabevakning i butiker är inte tillståndspliktig. Det betyder att den butiksinnehavare som vill sätta upp bevakningskameror själv måste göra bedömningen om kamerabevakningen kan bedrivas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen. I den här vägledningen går vi igenom vad som gäller för butiker som vill kamerabevaka i sin verksamhet.

Får vi kamerabevaka vår butik?

Det beror på. Är syftet med bevakningen att förhindra rån, stölder, snatteri, bedrägeri eller annan brottslighet är det skäl som talar starkt för att bevakningen är tillåten.

För att det ska vara tillåtet att bevaka butiken måste ni först göra en intresseavvägning där ni väger era behov av att bevaka platsen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär. Det är ni som ska göra denna bedömning och den ska dokumenteras. Har ni till exempel satt upp en bevakningskamera i syfte att förhindra snatteri får ni dock inte använda kameran för något annat syfte, som att kontrollera att de anställda eller lokalvårdarna sköter sina arbetsuppgifter.

Det är inte tillåtet att bevaka omklädningsrum, provhytter, toaletter eller liknande utrymmen.

Bevakning som sker utanför butiken innebär större integritetsrisker. Utanför butiken kan många personer vistas eller passera utan att vara kunder till butiken. För att bevakning utanför butiken ska vara tillåten måste ni visa på att det förekommer omfattande eller allvarlig brottslighet. I bedömningen måste ni också ta hänsyn till integritetsintresset. Nattetid när färre personer vistas utanför butiker väger integritetsintresset något lättare och bevakning för att till exempel förebygga inbrott i butiken kan vara tillåten.

Integritetsintresset kan dock variera beroende på var butiken finns. Om butiken ligger på en gågata i centrum kan integritetsintresset väga tungt även under kvälls- och nattetid om människor passerar för att till exempel besöka restauranger eller barer. Då är det inte säkert att behovet att bevaka utanför butiken ens under kvällen eller natten väger tyngre än integritetsintresset. Ligger butiken vid ett köpcentrum utanför stan med parkering framför butiken är det sannolikt färre personer som träffas av bevakningen kvälls- och nattetid. Bevakningen kan då vara tillåten. Tänk också på att bevakningen inte får ske av större område än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen. I regel är det tillräckligt att bevaka entréer och utmed fasaderna.

För alla som vill kamerabevaka

Är det tillåtet att bevaka vårt lager eller vår lastkaj?

Det finns inte alltid lika starka skäl att bevaka en lageravdelning eller en lastkaj som en butiksyta. Om personalen endast sporadiskt vistas på lagret eller lastkajen och det finns stöldbegärligt gods där talar det för att bevakningen är tillåten. Är det däremot en lageryta eller en lastkaj där personal är under en längre tid bör det ställas högre krav på arbetsgivarens intresse av att få kamerabevaka ytan eftersom integritetsintresset hos de anställda då är större.

Den bevakades rättigheter

Om kamerabevakning sker i en butik har den som blir filmad vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen, som att få reda på om man finns med på en inspelning från butiken och i vissa fall se utdrag från inspelningen. Det är viktigt att ni känner till den bevakades rättigheter och att ni har rutiner för att hantera dem.

Dina rättigheter som bevakad

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt finnas information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det finns också ytterligare information som bör framgå och saker ni behöver tänka på.

Informera om bevakningen

Kan vi dela med oss av bilder på misstänkta snattare till andra butiker?

Det är inte tillåtet för butiker att dela bilder på misstänkta snattare mellan varandra. Detta eftersom uppgifter om enskilda som man fått genom kamerabevakning omfattas av sekretess enligt kamerabevakningslagen. Istället kan du som butiksinnehavare dela med dig av materialet till polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet, som i sin tur får avgöra om det finns behov av att sprida bilderna.

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur ni hanterar filmmaterialet. Ni får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning