Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning i taxibilar

Kamerabevakning i taxibilar är integritetskänslig eftersom enskilda blir bevakade under långa stunder. Samtidigt finns det, med anledning av risken för hotfulla och våldsamma situationer, berättigade skäl till att bedriva kamerabevakning i taxibilar. Det är dock viktigt att fundera över i vilka situationer som kamerabevakning behövs och hur man kan begränsa integritetsintrånget. Här har vi samlat särskild information om det ni måste beakta vid kamerabevakning i taxibilar. 

Krävs det tillstånd för att kamerabevaka i en taxibil?

I de flesta fall behöver ni inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka i taxibilar. Anledningen till att kamerabevakning vid privata taxiresor inte är tillståndspliktig är att sådana resor inte innebär ett utförande av ”en uppgift av allmänt intresse”.

Kamerabevakning i en taxibil vid färdtjänst, skolbussverksamhet eller annan verksamhet på uppdrag av kommunen eller regionen kan visserligen anses ske vid utförande av en uppgift av allmänt intresse, men kan sällan anses ske på en ”plats dit allmänheten har tillträde” vilket också krävs för att bevakningen ska vara tillståndspliktig. 

Färdtjänst och sjukresor

För att använda exempelvis färdtjänst och sjukresor krävs tillstånd från kommunen. Det innebär att endast de som uppfyller villkoren för tillståndet kan ta del av förmånen. Personerna som reser vid sådana resor utgör därmed en begränsad personkrets. IMY har bedömt att kamerabevakning vid sådana resor inte sker på en plats som allmänheten har tillträde till och därför inte är tillståndspliktig.  

Några saker ni måste tänka på vid kamerabevakning

Det är viktigt att vara medveten om att bara för att man inte behöver tillstånd så innebär inte det att det automatiskt blir lagligt att bedriva kamerabevakning på en viss plats. Ni som ska bedriva bevakningen måste själv bedöma om bevakningen är laglig enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. En otillåten kamerabevakning kan bli föremål för tillsyn och sanktionsavgifter.

Här nedan följer några saker som man måste tänka på innan man påbörjar kamerabevakningen. 

Ändamål med bevakningen

För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål, det vill säga syfte, med bevakningen. Ändamålet ska ni bestämma innan ni påbörjar kamerabevakningen och det sätter ramarna för vad ni får och inte får göra. 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är tillåtet att lägga till nya ändamål med bevakningen som inte är förenliga med det ursprungliga. Till exempel är det inte tillåtet att påbörja en kamerabevakning med ändamålet att förebygga och förhindra brott, för att sedan använda bevakningsmaterialet för att undersöka hur ofta chauffören i taxibilen tar raster. 

Kamerabevakningen ska även vara nödvändig för att uppnå det specifika ändamålet. Det betyder att ni endast bör välja kamerabevakning om ändamålet inte rimligen kan uppnås på andra sätt som innebär mindre integritetsintrång. 

Omfattande bevakning är mer kränkande

Det är viktigt att ni bara bevakar den yta som ni måste filma med hänsyn till ändamålet. Ett sätt att minska integritetsintrånget och insamlingen av personuppgifter är att begränsa bevakningen till vissa tider på dygnet eller till vissa veckodagar då behovet är störst. Ett annat sätt är att starta bevakningen först när en händelse inträffar eller ett larm aktiveras av chauffören. På så sätt minskar ni integritetsintrånget och begränsar bevakningen till de tillfällen då behovet är störst.

Väger intresset av att bevaka tyngre än integritetsintresset?

Kamerabevakning i taxibilar sker oftast i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott eller skadegörelse. Det kan också finnas en generell hotbild mot taxiförare som kan vara ett berättigat intresse för att kamerabevaka. Det måste finnas ett faktiskt och aktuellt intresse av att bevaka. Det innebär att ni måste kunna visa att det har inträffat brott eller att det finns en generell hotbild mot taxiförare. Om man kommer fram till att det finns ett berättigat intresse av att kamerabevaka måste ni ändå alltid göra en intresseavvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset. Vid bedömningen av integritetsintresset ska ni ta särskild hänsyn till hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska användas och vilket område som ska bevakas. Det är viktigt att ni dokumenterar er bedömning så att ni kan visa att ni följer dataskyddskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. 

För alla som vill kamerabevaka

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt finnas information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det finns också ytterligare information som bör framgå och saker ni behöver tänka på.

Informera om bevakningen

Lagring och behörighet till bevakningsmaterialet 

Det finns också regler att följa om hur ni hanterar filmmaterialet. Ni får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det. 

Lagringstid och behörighet

Dashcams

En dashcam är en kamera som är monterad i framrutan på en bil. Om ni monterar en kamera i framrutan på en taxibil som spelar in material kommer ni oundvikligen att behandla en stor mängd personuppgifter. Det finns inget absolut förbud mot att använda sig av dashcams eller andra kameror monterade i eller på en bil, men det kan vara svårt att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. 

Kamerabevakningslagen

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 11 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning