Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning på restauranger

Restauranger är platser som enskilda besöker för nöje och avkoppling och ofta under längre stunder. Utgångspunkten är att enskilda inte ska behöva bli kamerabevakade där. Kontinuerlig kamerabevakning av gäster vid bord eller bardisk är i princip aldrig tillåten, men kamerabevakning i andra delar av en restaurang kan vara motiverad. I den här vägledningen går vi igenom en del av det som är viktigt att tänka på om ni bedriver kamerabevakning på en restaurang.

Krävs det tillstånd för att kamerabevaka på en restaurang?

Nej, att bedriva kamerabevakning på en restaurang är inte tillståndspliktigt. Det innebär att den som är personuppgiftsansvarig själv ansvarar för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. IMY kan inleda tillsyn för att granska om kamerabevakningen är tillåten och kan besluta om korrigerande åtgärder om reglerna inte följs, till exempel sanktionsavgift.

För alla som vill kamerabevaka

Intresseavvägning

För att bedöma om det är tillåtet att kamerabevaka i ett visst område på en restaurang måste ni väga behovet av att bevaka på platsen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen på den aktuella platsen innebär. Dokumentera alltid er bedömning.

Vid kamerabevakning på en restaurang måste ni ta hänsyn till att integritetsintresset som utgångspunkt väger tungt. Ofta krävs därför en omfattande problematik med brott för att det ska vara tillåtet att kamerabevaka, det vill säga ett tungt vägande bevakningsintresse.

När ni bedömer integritetsintresset på platsen behöver ni beakta omfattningen av bevakningen, hur bevakningen ska utföras och vilket område som ska bevakas. Kamerabevakning på platser där enskilda i regel endast passerar anses generellt sett mindre integritetskänslig än bevakning av platser där enskilda vistas under längre tid.

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Bord eller bardisk

Exempel

Att kontinuerligt kamerabevaka gäster vid bord med sittplatser eller bardisk innebär ett påtagligt integritetsintrång, och är i princip aldrig tillåtet.

Utanför toaletter

Exempel

Enskildas integritetsintresse anses väga tungt i områden utanför toaletter.

Entréområde och kö utanför restaurang eller nattklubb

Exempel

I köer utanför vissa restauranger kan det under sena kvällar vara omfattande problem med återkommande brott. Det kan till exempel röra sig om våldsbrott, narkotikabrott eller brott mot allmän ordning. Kamerabevakning kan behövas för att skydda personal och ordningsvakter under viss tid. Det är dock viktigt att kamerabevakningen begränsas till entrén och det område i direkt anslutning till entrén där kö bildas. Förbipasserande personer på trottoaren ska i regel inte behöva komma med i bild.

Vid kassa

Exempel

Att kamerabevaka framme vid en kassa så att endast den som betalar, och eventuellt även den som tar betalt, träffas av bevakningen kan vara tillåtet under förutsättning att kamerabevakningen är begränsad så att övriga gäster inte kommer med i bild.

Snabbmatsrestauranger

Exempel

Snabbmatsrestauranger som har öppet under sena kvällar och nattetid samt är belägna centralt i städer eller längs stora vägar kan vara utsatta för återkommande brottslighet och ordningsproblem. Kamerabevakning i entréer och området vid kassorna är därför ofta tillåten.

 

Kamerabevakning av anställda

Det är viktigt att vara medveten om att kamerabevakning alltid innebär ett integritetsintrång och att anställda generellt sett har ett starkt intresse av att slippa bli kamerabevakade på sin arbetsplats. Det krävs därför starka skäl för att det ska vara tillåtet för en arbetsgivare att kamerabevaka sina anställda. Det kan dock finnas omständigheter i enskilda fall som motiverar kamerabevakning. Exempelvis kan det på vissa restauranger finnas behov av kamerabevakning för att skydda ordningsvakter under den tid de arbetar i en miljö där de riskerar att bli utsatta för brott.

Kontroll och övervakning av anställda

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt framgå information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Vilken ytterligare information som bör framgå och vad man i övrigt ska tänka på när man informerar om bevakningen kan ni läsa om på:

Informera om kamerabevakning

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur ni ska hantera filmmaterial. Ni får till exempel inte spara materialet längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Begränsa upptagningsområdet

Behandla inte fler personuppgifter än nödvändigt genom att bevaka så få personer som möjligt. Begränsa kamerornas upptagningsområden så att de inte omfattar ett större område än vad som är nödvändigt utifrån syftet med bevakningen. Om ni exempelvis vill kamerabevaka kassalinjen på en snabbmatsrestaurang ska ni begränsa kamerans upptagningsområde till just kassalinjen, och inte filma runtomkring denna plats.

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning