Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Kamerabevakning i offentlig verksamhet

Myndigheter och bland annat aktörer inom privat hälso- och sjukvård och privat skolverksamhet behöver ansöka om tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Är ni en myndighet eller en annan aktör som utför en uppgift av allmänt intresse och vill kamerabevaka? Här reder vi ut begreppen om vad som gäller för just er kamerabevakning.

Kommuner som vill kamerabevaka

Skolor som vill kamerabevaka

Vårdgivare som vill kamerabevaka

Behöver ni söka tillstånd? Ja, troligtvis.

Myndigheter och andra aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Tillståndsplikten gäller bara bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning. Andra aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård och privat skolverksamhet.

När behöver ni söka tillstånd?

Undantag från tillståndsplikten

För er som inte behöver söka tillstånd

Platser dit allmänheten inte har tillträde får myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse bevaka utan tillstånd, men ni måste själva se till att ni följer reglerna i dataskyddsförordningen. I dessa fall måste ni göra en bedömning om ni har rätt att bevaka. Bedömningen måste alltid dokumenteras.

Dataskyddsförordningens grundläggande principer

Platser som inte behöver tillstånd

Exempel

Exempel på platser som ni inte behöver söka tillstånd för att kamerabevaka är myndigheters personalutrymmen, skolkorridorer och stängselförsedda områden där allmänheten inte får vistas. Ni behöver inte heller söka tillstånd för att kamerabevaka parkeringshus.

 

Bevakningsintresset – ändamål och rättslig grund

För att få kamerabevaka krävs det att ni har ett berättigat ändamål. Vilket problem vill ni lösa med kamerabevakningen? Ändamålet sätter ramarna för hur ni får bedriva bevakningen. Ni får bara bevaka det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Om syftet (ändamålet) med er kamerabevakning är att utreda, förhindra eller beivra brott måste ni kunna visa att det finns problem med brottslighet på just den plats ni vill kamerabevaka.

Det räcker dock inte med att ni identifierat ert ändamål för er kamerabevakning, det måste även finnas en rättslig grund i dataskyddsförordningen. För offentlig verksamhet är den vanligaste rättsliga grunden att kamerabevakningen är nödvändig för att ni ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i er myndighetsutövning. Samtycke är inte en lämplig rättslig grund när det gäller kamerabevakning eftersom ett samtycke ska samlas in i förväg och vara helt frivilligt.

Rättslig grund

Integritetsintresset – skydd mot otillåten kamerabevakning

När man bedömer den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska man särskilt tänka på hur bevakningen ska utföras. Tiderna för bevakningen, vilket slags område som bevakas och hur många som har tillgång till det inspelade materialet är faktorer som påverkar bedömningen av om en viss bevakning är tillåten. Om bevakningen ska ske på en plats där många människor rör sig är integritetsintrånget större. Att bevaka ett torg under dagtid är till exempel mer integritetskränkande än att bevaka ett torg under kvällar och nätter. Att använda sig av ljudupptagning är även det mer integritetskänsligt. Det är också ett större integritetsintrång att spela in material än att bevaka i realtid.

Konsekvensbedömningar och förhandssamråd

Om ni planerar att påbörja en kamerabevakning som kan leda till höga risker för den personliga integriteten hos dem som ska bevakas ska ni göra en konsekvensbedömning. Syftet är att förebygga eventuella risker innan de uppkommer. Om ni har gjort en konsekvensbedömning men ändå anser att det fortfarande finns höga risker för den personliga integriteten ska ni samråda med IMY innan ni påbörjar er kamerabevakning.

Konsekvensbedömningar och förhandssamråd

Lagringstid och behörighet

Ni måste även ta ställning till när man får titta på det inspelade materialet och vilka som ska få behörighet att titta på det. Det är inte tillåtet att slentrianmässigt titta på inspelat material eller titta på materialet i andra syften än för dem som man uttryckligen bestämt att man ska bevaka för. Bevakningsmaterialet ska sparas under så kort tid som möjligt. Det är som utgångspunkt alltid tillåtet att spara bevakningsmaterialet under tre dygn. Om man vill spara materialet längre än så krävs det att man kan motivera varför.

Lagringstid och behörighet

Rättigheter för den som bevakas

De rättigheter som de som blir bevakade har följer av dataskyddsförordningen. Till exempel har den som bevakas rätt att få veta om den har blivit bevakad och att få tillgång till sådana bilder under vissa förutsättningar.

De registrerades rättigheter

Informera om bevakningen

När ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vilka områden som kamerabevakas. Det har kommit nya riktlinjer för kamerabevakning som förtydligar vilken information ni är skyldiga att lämna och på vilket sätt.

Informera om kamerabevakning

Skyldighet att dokumentera

Ni som bedriver kamerabevakning är skyldiga att dokumentera er bedömning.

Förhandla med facket

Kom ihåg att följa de bestämmelser som finns i 11-14§§ MBL om arbetsgivares förhandlingsskyldighet med facket.

Tidigare utfärdade tillstånd gäller fortfarande

Kameratillstånd som är utfärdat före 25 maj 2018 gäller fortfarande för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse. Ni kan alltså fortsätta att kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

""

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning