Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
En bro över ett vattendrag.

Hållbar digitalisering målet med IMY:s strategiska inriktning

Publicerad: 13 oktober 2021
IMY:s strategiska inriktning för 2022–2025 är beslutad. Målbilden för 2025 är att integritets- och dataskyddsfrågorna ska ha ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället.

Jag har nu fattat beslut om IMY:s strategiska inriktning för åren 2022–2025. Inriktningen beskriver hur vi vill utveckla vår verksamhet de kommande åren och kommer att fungera som ledstjärna i våra löpande prioriteringar.

Vår målbild för 2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället.

Vad innebär det?

Jo, 2025 har vi en tydlig integritetsskyddspolitik och en allmän kunskapshöjning hos enskilda, verksamheter och innovatörer som bidrar till en hållbar digitalisering. För oss på IMY är vår förmåga att ge ytterligare kunskapsstöd och utökad samverkan framgångsfaktorer för att målbilden ska kunna nås.

Kunskapen om dataskyddsfrågor ska höjas

2025 vill vi att enskilda individer ska ha goda kunskaper om sina rättigheter när det gäller hur deras personuppgifter hanteras och att de ska kunna ta tillvara dessa rättigheter. Samtidigt ska privata och offentliga verksamheter då arbeta mer systematiskt med dataskydd och driva en integritetsvänlig digitalisering.

Vi lyfter även fram vikten av att öka kunskapen om dataskyddsregleringen hos Sveriges innovationsaktörer, det vill säga organisationer, människor och nätverk som utvecklar ny teknik och nya it-baserade tjänster. Vår målbild är att innovation och utveckling av nya tekniker och tjänster år 2025 sker på ett sätt som värnar den personliga integriteten.

Digitaliseringen måste vara hållbar

För mig är det mycket viktigt att den digitalisering som pågår i alla delar av samhället är hållbar.

I januari i år lämnade vi över vår första Integritetsskyddsrapport till regeringen. I den flaggade vi för att det är en förutsättning att människor, företag och organisationer känner tillit till digitala tjänster, om samhället ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett hållbart sätt.

Om människor känner oro för att deras personuppgifter hanteras felaktigt finns en risk att de väljer att avstå från att använda en digital tjänst. I en undersökning vi genomförde 2019 uppgav hälften av de tillfrågade att de ibland eller ofta avstår från att använda en digital tjänst om de upplever osäkerhet kring hur deras personuppgifter kommer att hanteras.

Teknikutvecklingen behöver gå hand i hand med ett bra och verkningsfullt arbete kring integritets- och dataskyddsfrågor. Givet den exponentiella teknikutvecklingen behöver också integritetsaspekterna utvecklas exponentiellt. Annars kommer samhällets digitalisering inte att vara hållbar.

Så ska IMY arbeta mot målbilden

Hur ska då vi på IMY arbeta för att uppnå vår målbild att personlig integritet och dataskydd år 2025 ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället?

Det arbetet har vi redan påbörjat. I år har vi lagt ett stort fokus på att utreda klagomål från enskilda som vill ta tillvara sina rättigheter vad det gäller dataskydd. Det arbetet fortsätter och intensifieras. Med vår tillsyn är siktet inställt på att ta tydlig ställning i rättsliga frågor och bidra till att utveckla praxis för att på så sätt stötta verksamheter. I maj i år lanserade vi vår nya, omarbetade webbplats med målet att skapa en kunskapsbank där det är lätt att hitta information vilket gör det enklare för verksamheter att ta till sig och följa dataskyddsreglerna.

Tidigare i år fick vi ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla vår förmåga att ge stöd och höja kunskapen kring integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Ett angeläget och välkommet uppdrag som jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Inom ramen för det uppdraget håller vi nu på att ta fram rutiner och processer för att förbättra vår förmåga att följa och analysera teknikutvecklingen. På så sätt kan vi ge bättre vägledning och stöd till innovationsaktörer, vilket i sin tur bidrar till en hållbar digitalisering.

”Lägga örat mot rälsen”

I syfte att höja kunskapen om dataskyddsfrågor i hela samhället är strategisk samverkan med andra aktörer centralt för oss. Olika former av samverkan är ett sätt för oss att ”lägga örat mot rälsen” för att fånga in behov och prioritera våra insatser.

Vi har redan idag samverkan inom flera branscher och sektorer. Nu vill vi fortsätta och fördjupa denna samverkan och utveckla vår förmåga att ge ett väl anpassat stöd och vägledning till våra strategiska samverkanspartners.

När dataskyddsreformen genomfördes 2018 lanserade vi vår vision:
Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten

Vår strategiska inriktning för de kommande åren för oss, och Sverige, ytterligare ett steg närmare den visionen.

Lena Lindgren Schelin
Generaldirektör

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Om IMY
Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Om IMY