meny

De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Mer information om rättigheterna finns här nedan.

EU:s medlemsstater har vissa möjligheter att begränsa de registrerades rättigheter i sin lagstiftning. I Sverige tas sådana begränsningar fram i kompletterande lagstiftning.

Hitta på sidan

Rätt till information
Rätt till registerutdrag
Rätt till rättelse
Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Rätt till begränsning av behandling
Dataportabilitet
Rätt att göra invändningar
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Identifiering av den registrerade
Klagomål
Skadestånd

Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Rätt till registerutdrag

Den registrerade har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet för att få veta vilka personuppgifter företaget eller myndigheten behandlar om personen och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat registerutdrag. 

Registerutdraget ska innehålla information om dels vilka uppgifter som behandlas om den registrerade, dels hur uppgifterna behandlas, bland annat var uppgifterna kommer ifrån, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut. Utdraget ska i normalfallet lämnas till den registrerade senast en månad från dess att begäran mottagits.

Det kan finnas omständigheter som medför att information i registerutdrag inte ska lämnas ut, t.ex. på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra. 

Här ges en översikt av vilken information som ska lämnas vid olika tillfällen. Tabellen är förenklad och ej fullständig.

  När personuppgifter samlas in från den registrerade (art. 13) När personuppgifter samlas in från annan (art. 14) Den registrerades rätt till tillgång (registerutdrag) (art. 15)
Personuppgiftsansvarig Ja Ja Nej
Dataskyddsombud Ja Ja Nej
Ändamål Ja Ja Ja
Rättslig grund Ja Ja Nej
Kategorier av personuppgifter Nej Ja Ja
Intresse vid intresseavvägning Ja Ja Nej
Mottagare av uppgifter Ja Ja Ja
Överföring av uppgifter till tredje land Ja Ja Ja
Lagringstid Ja Ja Ja
De registrerades rättigheter Ja Ja Ja
Rätten att dra tillbaka ett samtycke Ja Ja Nej
Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Ja Ja Ja
Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag Ja Nej Nej
Automatiserat beslutsfattande Ja Ja Ja
Källa varifrån uppgifterna har hämtats Nej Ja Ja
Säkerhetsåtgärder Nej Nej Nej
Behandling för annat ändamål Ja Ja Nej

Rätt till rättelse

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.

Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Rätt till radering

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
  • Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Rätt till begränsning av behandling

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.

Rätt att göra invändningar

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

Identifiering av den registrerade

Hur vet man att det är rätt person som begär något?

Lämna bara ut personuppgifter till rätt person

När en registrerad begär att ni ska lämna ut eller radera personuppgifter, måste ni se till att identifiera personen så att ni vet att det är rätt person ni är i kontakt med. Hur identifieringen ska gå till regleras inte i dataskyddsförordningen, utan ni måste själva göra en bedömning i varje enskilt fall.

Samla inte in nya personuppgifter i onödan

Om ni tvivlar på identiteten hos den som lämnat in en begäran kan ni behöva inhämta kompletterande information som gör det möjligt att identifiera personen. Men ni ska samtidigt inte samla in fler personuppgifter än ni behöver. Ni måste därför göra en proportionalitetsbedömning så att identifieringen inte leder till en ny, onödig behandling av personuppgifter.

Underlätta för de registrerade

Som personuppgiftsansvariga ska ni underlätta för de registrerade att ha kontroll över sina personuppgifter. Ni får alltså inte vägra att tillmötesgå en begäran, om ni inte kan visa att det inte är möjligt att identifiera den registrerade.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet. 

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Mer information

Riktlinjer om information till registrerade
EDPB:s riktlinjer om information till registrerade.

Riktlinjer om rätten till dataportabilitet
EDPB:s riktlinjer om dataportabilitet.

Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
EDPB:s riktlinjer om Automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering.

Rättsinformation

Artikel 12–23
Artikel 34
Skäl 58–73