Hoppa till innehåll på sidan

Mer ingående analys behövs i förslag till hur Försvarsmakten och FRA får hantera personuppgifter

Publicerad: 17 december 2018
Integritetsskyddsmyndigheten välkomnar nya lagar för personuppgiftshantering i Försvarsmaktens och FRA:s verksamheter men efterlyser en mer ingående analys av hur skyddet av den personliga integriteten påverkas.

En utredning har på uppdrag av Försvarsdepartementet tagit fram förslag till nya lagar och förordningar som ska reglera hur Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt (FRA) får hantera personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten yttrar sig nu över förslaget och anser att det krävs en mer djupgående analys av integritetsriskerna i förslaget.

- Lagar som minskar integritetsskyddet får bara införas om behovet av lagen är så starkt att det minskade skyddet framstår som proportionerligt. Det måste utredningen kunna påvisa, säger Jonas Agnvall som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

I sitt yttrande konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten att både Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt har verksamheter som ur ett integritetsperspektiv är mycket känsliga och som till stora delar omfattas av sekretess, vilket gör att enskilda har svårt att ta tillvara sina integritetsintressen.

Utredningen föreslår att all hantering av personuppgifter hos Försvarsmakten ska omfattas av den nya lagen, även personuppgifter som används för ren administration. Integritetsskyddsmyndigheten anser att dataskyddsförordningen, GDPR, bör gälla för administrativ behandling av personuppgifter.

- Utredningens förslag avviker från andra förslag. Exempelvis har de brottsbekämpande myndigheterna en särskild registerförfattning som styr den huvudsakliga verksamheten men ska i övrigt, till exempel i administrativ verksamhet, följa dataskyddsförordningen. Så borde det vara även för försvaret, säger Jonas Agnvall.

Integritetsskyddsmyndigheten menar också att myndigheten bör få möjlighet att använda sanktionsavgifter vid en överträdelse av lagarna.

- Det är viktigt att Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet har effektiva verktyg för uppdraget.

Integritetsskyddsmyndigheten har till uppgift att se till att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Genom sina yttranden kan Integritetsskyddsmyndigheten påverka lagförslag och förstärka skyddet för den personliga integriteten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens yttrande i pdf-format (pdf, 130 kB)

För mer information kontakta
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

 

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd