Hoppa till innehåll på sidan

Ny kameraövervakningslag från 1 juli

Publicerad: 1 juli 2013
Idag den 1 juli träder den nya kameraövervakningslagen i kraft. Lagen gäller i stället för personuppgiftslagen (PuL) och ersätter lagen om allmän kameraövervakning (LAK). I den nya lagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både vad gäller platser dit allmänheten har tillträde och dit allmänheten inte har tillträde.

– När det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde gäller precis som tidigare att huvudregeln är att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för övervakningen, säger Nicklas Hjertonsson, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

I vissa fall är dock en anmälan till länsstyrelsen tillräcklig och de fall då det räcker med en anmälan har blivit något fler och utvidgats i den nya kameraövervakningslagen. Det handlar om butiker, bankomater, vagnar och stationer i tunnelbanan, samt parkeringshus. Länsstyrelserna kommer fortfarande att hantera tillståndsprövningar, anmälningar och operativ tillsyn av kameraövervakning beträffande platser dit allmänheten har tillträde.

– Den som vill kameraövervaka en plats dit allmänheten inte har tillträde måste se till att övervakningen är tillåten, det vill säga utforma övervakningen så att den följer kameraövervakningslagens bestämmelser, säger Nicklas Hjertonsson.

Lagen ger två möjligheter när det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. Den ena, som torde bli den vanligaste, är att övervakningen sker efter en tillämpning av överviktsprincipen, vilket innebär att kameraövervakningen är tillåten om övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Den andra möjligheten är att den som ska övervakas lämnar sitt samtycke till övervakningen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer fortfarande att ha hand om den operativa tillsynen av kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

Andra förändringar i den nya kameraövervakningslagstiftningen är att sekretessen för material från kameraövervakning stärks och att en särskild skadeståndsbestämmelse införs.

Den nya kameraövervakningslagen innebär också att Integritetsskyddsmyndigheten får ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning. Integritetsskyddsmyndigheten övertar dessutom Justitiekanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut i frågor om kameraövervakning för att tillvarata allmänhetens intressen.

– I och med den nya kameraövervakningslagen har vi på Integritetsskyddsmyndigheten fått nya och spännande uppgifter inom ett aktuellt område som rör den personliga integriteten, säger Nicklas Hjertonsson, som sedan i våras driver Integritetsskyddsmyndighetens projekt att bygga upp de funktioner som behövs för att myndigheten ska kunna lösa de nya uppgifterna.

– Arbetet går enligt plan och när det till exempel gäller den nya överklaganderollen har vi fått ett stort stöd från Justitiekanslern i samband med överlämningen. Även den samverkan som har skett med landets länsstyrelser har hjälpt oss framåt i arbetet med de nya uppgifterna.

Kameraövervakningslagen beskriver bland annat förutsättningarna för tillstånd, anmälningar, tillsyn och enskildas rättigheter.

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter