Hoppa till innehåll på sidan

Nytt EU-direktiv ska stärka skyddet av personuppgifter hos polisen

Publicerad: 16 april 2012
Integritetsskyddsmyndigheten ställer sig positiv till det EU-direktiv som ska stärka skyddet av personuppgifter som hanteras av brottsbekämpande myndigheter. Men, direktivet får inte sänka skyddsnivån för de länder som redan har en hög skyddsnivå, betonar Integritetsskyddsmyndigheten.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv som ska stärka skyddet av personuppgifter som hanteras av polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Direktivet reglerar all hantering av personuppgifter hos polisen, både sådana uppgifter som utbyts mellan polismyndigheter i olika EU-länder och uppgifter som hanteras inom det egna landet.

Integritetsskyddsmyndigheten välkomnar förslaget men betonar i sitt yttrande att de nya reglerna inte får innebära att en medlemsstat som redan idag har en hög skyddsnivå tvingas att sänka sin nivå.

- Vi anser att det föreslagna direktivet bör vara en miniminivå och att det ska vara möjligt för en medlemsstat att ha strängare regler än vad direktivet anger, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

Integritetsskyddsmyndigheten pekar i sitt yttrande ut ett antal punkter som bör förtydligas i direktivet. Bland annat kan det som räknas som brottsbekämpande verksamheter skilja sig åt mellan olika medlemsstater. Direktivet bör även tydligare klargöra vad som gäller när privata aktörer hanterar uppgifter för brottsbekämpande myndigheters räkning. Inspektionen anser även att förslaget bör kompletteras med bestämmelser som anger att personuppgifter som behöver bevaras för arkivering inte ska finnas tillgängliga i den operativa verksamheten under obegränsad tid.

Kommissionen föreslår både förordning och direktiv
EU-kommissionen har lagt fram två förslag till ändrad lagstiftning för skyddet av personuppgifter. Det ena förslaget är ovan nämnda direktiv som reglerar hur brottsbekämpande myndigheter får hantera personuppgifter. Det andra är en förordning som reglerar i princip all övrig hantering av personuppgifter. Ett direktiv införs genom ändringar i respektive lands nationella lagstiftning medan en förordning blir direkt gällande lag i Sverige och övriga EU-länder.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Elisabeth Wallin, tfn 08-657 61 11
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter