Hoppa till innehåll på sidan

Uppgifter om alkoholtester får bara samlas in om det krävs

Publicerad: 24 januari 2014
Gävleborgs landsting vill införa slumpmässiga alkoholtester i stor skala. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar dock att landstinget bara får hämta in uppgifter om testerna från företagshälsovården om det krävs för att landstinget ska kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller rehabilitering av sin personal.

Gävleborgs landsting vill införa slumpmässiga alkoholtester med ambitionen att på årsbasis testa 25 procent av personalstyrkan. Testerna ska göras av företagshälsovården som sedan rapporterar resultatet till landstinget. När Integritetsskyddsmyndigheten inspekterade landstinget hade dock testerna inte kommit igång.

Om själva alkoholtesterna är lagliga är en arbetsrättslig bedömning och omfattas därför inte av Integritetsskyddsmyndighetens befogenheter som tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten har däremot granskat det tänkta flödet av information från företagshälsovården till landstinget och landstingets vidare hantering av uppgifterna. Inspektionen har även samrådit med Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det ingen skyldighet för en arbetsgivare enligt arbetsmiljölagstiftningen att i preventivt syfte genomföra alkoholtester.

- Det är inte acceptabelt att motivera alkoholtester och vidare registrering av uppgifter om provresultat med allmänt hållna hänvisningar till exempelvis arbetsgivares rehabiliteringsansvar, säger Oskar Öhrström som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

En uppgift om resultat från ett alkoholtest kan utgöra en indikation på alkoholmissbruk. Den typen av uppgifter är känsliga i personuppgiftslagens mening och är omgärdade av strängare krav för hur de får samlas in och registreras.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att uppgifter om genomförda alkoholtester enbart får hämtas in av landstinget från företagshälsovården om uppgifterna behövs för att landstinget ska kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller rehabilitering av sin personal.

- Det är inte tillåtet för landstinget att hämta in uppgifter från företagshälsovården om alkoholholtesterna bara för att det i ett senare skede eventuellt kan bli aktuellt med rehabilitering av arbetstagaren.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter