meny

Remissvar

Här kan du ladda ner Integritetsskyddsmyndighetens remissvar från 2017 och framåt. Saknar du något remissvar? Kontakta oss på imy@imy.se.

2021

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Nya föreskrifter med ändring av 1 § AMSFS 2002:11 om kod för medborgarskap

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Ds 2020:30) 

Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket 

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur och Regeringskansliets kompletterande promemoria om sekretess och tystnadsplikt till Läkemedelsverkets rapport 
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Efterlevnadsstöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27)

En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott

En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53)

En samlad djurhälsoförordning (SOU 2020:62)

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Remissen om förslag till Skolverkets insamling av uppgifter 

EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa

Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hot

Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)

Kommissionsförslag om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU

2020

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)

Framställan om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) och förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)

Promemorian Covid-19-lag  

Etablering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur (DIGG) 
Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen  (DIGG) 
Se även bilaga som remissvaren angående DIGG hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) 
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)

Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Remiss Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:92) om försök med automatiserade fordon 
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Yttrande angående nya föreskrifter från Riksarkivet

Innovation genom information (SOU 2020:55)

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (DS 2020:16)

Betänkandet En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Yttrande över betänkandet En ny lag om konsumentskydd (SOU 2020:51)

Remiss om ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen /2019:383) om fordons registrering och användning 
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin

Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Registrering av kontantkort, m.m (DS 2020:12)

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25)

Promemorian Förordning om skolenhetsregister

Promemorian Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Utkast till lagrådsremiss med förslag om ändring i lagen om register över nationella vaccinationsprogram

Skatt på modet  - för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20)

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Ökad ordning och säkerhet i frivården

Remiss av förslag till en ny ämnesplan och ändrade programstrukturer inom hantverksprogrammet och industritekniska programmet samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (inga synpunkter på förslaget) 

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens utfärdande av intyg för hälso- och sjukvården

Ett nationellt kunskapsbaserat system för vård (SOU 2020:36)

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

Framställan av ändring i förordning (1986:172) om luftfartygsregistret mm.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Förslag till föreskrifter om ändring i vissa av Skolverkets föreskrifter till följd av regeringens förslag om att särskild utbildning för vuxna ska upphöra som skolform

Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Härifrån till evigheten — En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) 
Se även bilaga som remissvaret hänvisar till: Vägledning för integritetsanalys

God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Ren energi inom EU (EI R2020:02)

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Förslag till nya föreskrifter om åldersgränser för operatörer av obemannade luftfartygssystem och kompetensnivå för fjärrpiloter

Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete

Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Promemoria med ändring i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om upphandlings-ID 

Remittering av promemorian Inkomstpensionstillägg

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Klimatdeklarationer för byggnader

En anpassning av bestämmelser om kontroll av ekologiska produkter till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen (Ju 2020/00320/L4)

Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Inbjudan till remissmöte angående förslaget att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista m.m.

En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

Behandling av känsliga uppgifter i testverksamhet

Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (Ds 2020:5)

Förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008 1) om statligt tandvårdsstöd

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

En ny terroristbrottslagstiftning

Förslag till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter om upphävande av elva verksamhetsspecifika författningar

Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)

Förslag till MSBs föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning m.m.

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid (Ds 2019:24)

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek (avsnitt 7)

2019

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 2019:24)

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd

Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaring

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Riksantikvarieämbetets nya förslag om reglering av kulturmiljöregistret

Märkning och registrering av katter

En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39)

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2)

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

Digital kommunikation i domstolsprocesser

E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU2019:34)

Upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20 och 2007:21)

Föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik

En mer ändamålsenlig reglering av studiestödsverksamheten

Läkemedelsverkets receptföreskrifter

Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetsförordningen och sjötrafikförordningen

Framställan om ändring i luftfartslagen (2010500), luftfartsförordningen (2010770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009400)

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 201919)

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

Etableringsjobb Ds 2019:13

Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande, SOU 2019:8

Skatteverkets promemoria Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eIDhandlingar och svenska identitetsbeteckningar

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

Passdatalag - en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

Förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

Nya regler på konsumentskyddsområdet

Begäran om författningsändring när det gäller direktåtkomst till belastningsregistret

Nya regler om faderskap och föräldraskap

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89

Förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

Ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsstyrkor i krissituationer (Ju2019/00432/L4)

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

Förslag från Skatteverket att ändra kommande vägdataförordning

Förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och slutbetyg dnr 2019:00136

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Yttrande i mål 10826–18

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning

Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottmål till Skatteverket i vissa fall

Samspel för hälsa

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Nya regler om faderskap och föräldraskap

Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier

Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdeskatt vid gränsöverskridande ehandel mellan företag och konsumenter

Skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

2018

Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Bolagsbeskattning av betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Inhämtande av yttrande med anledning av framställan

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Betänkandet Ett reklamlandskap i förändring

Förslag till ändringar i förordningen om vägtrafikregister

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

EU-förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Utkast till spelförordning

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordningar COM2018 372-375 382 390 och 471-473

Statliga servicekontor – mer service på fler platser

Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang

Framställan om ändringar i militärförordningen och i förordningen om vägtrafikregister

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Promemoria om kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Tryggad tillgång till kontanter

God och nära vård – En primärvårdsreform

Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EUs fjärde penningtvättsdirektiv

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Energimarknadsinspektionens rapporter – Inrapportering av elnätsverksamhet

Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar

Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Anpassning av lagen om passagerarregister till EUs dataskyddsreform

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Anpassning av förordningen om biträdesförbudsregister till EUs dataskyddsförordning

Ändrade mervärdeskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler

Remiss av Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Förslag till rådets direktiv om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Betänkande Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering

Remiss av utkast till spelförordning

Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister

Ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU (2018:26)

Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning Ds 2018:35

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) 

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande, SOU 2018:62

Utökad tillsyn inom fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare från det statliga tandvårdsstödet, Ds 2018:36

Nationell uppföljningsdatabas för vården

Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Utveckling av verksamheter enligt LOL och LOF (Ds 2018: 31)

Remittering av förslag om ändring i fartygsregisterförordningen

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Översyn av lagstiftning mot fordonsmålvakter (Ds 2018:33)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14)

Vägen till självkörande fordon

Krav på rapportering av betalningstider

EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

En omreglerad spelmarknad

Förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Framtidens biobanker

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen

Promemorian Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Integritetsskyddsmyndigheten

Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

2017

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49

Ny dataskyddslag SOU 2017:39

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning del 2

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

En anpassning till dataskyddsförordningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46)

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde

Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde

En ny kamerabevakningslag

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Brottsdatalag (SOU 2017:29)