Hoppa till innehåll på sidan

Tillsynsprocessen

IMY kan granska personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden skriftligen genom så kallad skrivbordstillsyn eller inspektion på plats. Ibland används en kombination av skrivbordstillsyn och inspektion, till exempel genom att ett antal skriftliga frågor leder till en inspektion i samma tillsynsärende.

Nedan följer en förenklad redogörelse för de olika stegen i ett tillsynsärende.

Skrivbordstillsyn

En skrivbordstillsyn innebär att vi skickar ett antal frågor via brev till tillsynsobjektet. Av brevet framgår anledningen till tillsynen. Ibland räcker det med de svar som tillsynsobjektet inkommer med vid första tillfället, men det händer även att vi ställer kompletterande frågor. När ärendet är utrett fattar vi ett beslut på samma sätt som efter en inspektion.

Inspektion på plats

Att vi gör en inspektion innebär att vi granskar behandlingen av personuppgifter på plats hos tillsynsobjektet, det vill säga den myndighet, det företag eller den organisation som granskas.
  • Inleds

    Vi skickar en skriftlig inspektionsbekräftelse till tillsynsobjektet. Där framgår syftet med tillsynen och en övergripande beskrivning av vad tillsynsobjektet ska kunna visa upp och redogöra för på inspektionen.

  • Pågår

    Vid inspektionen deltar två eller flera personer från IMY. Vi ställer frågor till tillsynsobjektet, granskar handlingar och undersöker hur it-system fungerar, allt utifrån syftet med tillsynen. Tillsynsobjektets redogörelser dokumenteras. Vi skriver ett protokoll som innehåller tillsynsobjektets redogörelser och vilken eventuell skriftlig dokumentation som vi har inhämtat under inspektionen. Protokollet skickas till tillsynsobjektet för eventuella synpunkter. I samband med det kan vi även ställa kompletterande frågor.

  • Beslut

    Vi utreder ärendet och fattar ett beslut. Om vi konstaterar brister i dataskyddet kommer det att framgå av beslutet. Det kommer också att framgå vilken eller vilka korrigerande åtgärder som vi beslutar om. 

Ibland överklagar tillsynsobjektet vårt beslut och då får en process i domstol avgöra om vårt beslut var riktigt.

Du kan följa många av våra pågående och beslutade tillsyner här:

Tillsyner och beslut

 

Senast uppdaterad: 18 september 2023