Hoppa till innehåll på sidan

Vidareutnyttjande av data

Lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data grundas på ett EU-direktiv (öppna data-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Genom lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data ska den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, främjas under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

Lagen innehåller bestämmelser om i vilka situationer data ska tillgängliggöras för vidareutnyttjande och hur villkor för att tillgängliggöra data får utformas. Med vidareutnyttjande menas bearbetning av data från den offentliga sektorn för valfritt ändamål.

Lagen ska inte ha någon påverkan på myndighetens bedömning av om någon har rätt att få ut handlingar eller om myndigheten är skyldig att tillhandahålla dem. För att en handling ska kunna tillgängliggöras för vidareutnyttjande gör myndigheten först en bedömning enligt andra bestämmelser, bland annat tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). IMY har också att tillämpa gällande dataskyddsregler. Lagen kan därmed inte åberopas som grund för att handlingar ska lämnas ut. Detta innebär också att sådana handlingar som en enskild inte får tillgång till, till exempel för att de omfattas av sekretess, inte omfattas av lagen.

Nedan följer en beskrivning av handlingar som finns hos IMY samt en beskrivning av förutsättningarna för att handlingar ska lämnas för vidareutnyttjande.

Handlingar för vidareutnyttjande hos IMY

Den övervägande delen av handlingar som finns hos IMY innehåller personuppgifter av mer eller mindre integritetskänslig karaktär till exempel uppgifter om personer som lämnar in klagomål till IMY för att de anser att deras personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt. Ett utlämnande för vidareutnyttjande måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I vissa fall kan handlingarna omfattas av sekretess och kan överhuvudtaget inte lämnas ut.

För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Myndighetens beslut är dock exempel på handlingar som normalt kan lämnas ut elektroniskt för vidareutnyttjande. På myndighetens webbplats finns ett antal beslut och andra handlingar. Handlingarna finns publicerade i pdf-format.

Frågor om vidareutnyttjande

Om du har frågor om vidareutnyttjande av handlingar från IMY kan du kontakta myndighetens registrator imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Begäran enligt offentlighetsprincipen

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Avgifter

IMY tar i nuläget inte ut någon avgift för att tillhandahålla elektroniska handlingar.

Senast uppdaterad: 5 september 2022
Sidans etiketter Om IMY