Hoppa till innehåll på sidan

Vidareutnyttjande av handlingar

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgarnas och företagens användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början.

Lagen ska inte ha någon påverkan på myndighetens bedömning av om någon har rätt att få ut handlingar eller om myndigheten är skyldig att tillhandahålla dem. För tillhandahållandet gäller i stället andra bestämmelser bland annat tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och dataskyddsregler. Lagen kan därmed inte åberopas som grund för att handlingar ska lämnas ut. Detta innebär också att sådana handlingar som en enskild inte får tillgång till, till exempel för att de omfattas av sekretess, inte omfattas av lagen.

Enligt lagen ska myndigheter publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information (11§). Nedan följer en beskrivning av handlingar som finns hos IMY samt en beskrivning av förutsättningarna för att handlingar ska lämnas för vidareutnyttjande.

Handlingar för vidareutnyttjande hos IMY

Den övervägande delen av handlingar som finns hos IMY innehåller personuppgifter av mer eller mindre integritetskänslig karaktär till exempel uppgifter om personer som lämnar in klagomål till IMY för att de anser att deras personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt. Ett utlämnande för vidareutnyttjande måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I vissa fall kan handlingarna omfattas av sekretess och kan överhuvudtaget inte lämnas ut.

För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Myndighetens beslut är dock exempel på handlingar som normalt kan lämnas ut elektroniskt för vidareutnyttjande. På myndighetens webbplats finns ett antal beslut och andra handlingar som IMY har bedömt kan lämnas ut utan någon prövning. Handlingarna finns publicerade i pdf-format.

Frågor om vidareutnyttjande

Om du har frågor om vidareutnyttjande av handlingar från IMY kan du kontakta myndighetens registrator imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Begäran om offentlighetsprincipen

Lagen om vidareutnyttjande om handlingar hos den offentliga förvaltningen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Avgifter

IMY tar ut avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Ny lag 1 augusti 2022

Den 1 augusti 2022 träder lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data i kraft. Lagen ersätter lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. IMY kommer att uppdatera informationen på denna webbsida med anledning av den nya lagen.

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Sidans etiketter Om IMY