Hoppa till innehåll på sidan

Grannars kamerabevakning

Det är ett allvarligt integritetsintrång att kamerabevaka någon annans bostad eller privata tomt. Det är inte tillåtet enligt dataskyddsförordningen, GDPR, att kamerabevaka sina grannar mot deras vilja. Vi får många klagomål om grannars kamerabevakning till IMY. Innan du skickar in ett klagomål bör du ta del av informationen nedan. Även du som bevakar får tips på hur du kan undvika problem och att IMY inleder tillsyn.

Du som kamerabevakar – se till att du inte bevakar din granne

Om du kamerabevakar din egen tomt måste du säkerställa att du inte också bevakar någon del av grannens fastighet. Om din kameras upptagningsområde omfattar platser som inte faller inom ramen för privatundantaget blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som din kamera inhämtar. Det innebär att du måste uppfylla en rad skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. Att kamerabevaka människor i deras hem kan dessutom vara brottsligt enligt straffrättsliga bestämmelser.

Kamerabevaka inom privatundantaget

 

Checklista

Hur anmäler jag min grannes kamerabevakning till IMY?

Om du misstänker att din granne bedriver otillåten kamerabevakning kan du anmäla det till IMY, men läs först informationen nedan.
 • 1

  Prata med din granne

  Du bör först ha pratat med din granne och försökt ta reda på om den aktuella kameran är aktiv och om kamerans faktiska upptagningsområde verkligen omfattar din bostad, din tomt eller en plats dit allmänheten har tillträde. Det går inte alltid att avgöra endast utifrån hur kameran är placerad och riktad, eftersom det exempelvis är möjligt att digitalt maskera delar av området som kameran är riktad mot. 

 • 2

  Din anmälan ska vara saklig

  En anmälan om olaglig kamerabevakning till IMY bör vara saklig och gälla misstänkta överträdelser av dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. IMY utreder inte grannkonflikter och du ska därför inte lämna uppgifter om sådant. Om en granne använder kamerabevakning som ett led i att exempelvis ofreda dig ska du vända dig till Polisen. Brottsliga handlingar som ofredande, kränkande fotografering, olaga integritetsintrång med mera du ska alltid anmäla till Polisen.

 • 3

  Viktigt att veta om ditt klagomål

  Du bör vara medveten om att IMY inte enbart utifrån uppgifterna i ett klagomål om att det finns en kamera som är riktad åt ett visst håll eller en bild på en kamera, kan konstatera att kamerabevakningen brister i förhållande till dataskyddsförordningen. Det krävs att vi utreder vad som omfattas av bevakningen. Det gör vi bl.a. genom att ställa frågor och begära in underlag från den som bedriver bevakningen.

Om du misstänker att grannens kamerabevakning sker på ett otillåtet sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY: Lämna in ett klagomål om otillåten kamerabevakning till IMY

Hur utreder IMY min grannes kamerabevakning?

IMY är tillsynsmyndighet för den personuppgiftsbehandling genom kamerabevakning som omfattas av dataskyddsförordningen. När vi får ett klagomål om otillåten kamerabevakning skickar vi vanligtvis ett informationsbrev med gällande regler till den som bedriver bevakningen. Om vi därefter får in ett nytt klagomål eftersom det finns anledning att misstänka att den som bevakar inte har rättat sig efter informationen, kan vi inleda tillsyn för att utreda om kamerabevakningen är otillåten. En tillsyn innebär i regel att vi ställer skriftliga frågor till den som bedriver bevakningen.

Den som bedriver kamerabevakning som omfattas av dataskyddsförordningen ska kunna visa att dataskyddsreglerna följs. IMY får begära att den som bevakar ska lämna all information som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter. Det är viktigt att de begärda uppgifterna lämnas till oss för att vårt beslut ska grundas på korrekta underlag.

Om vi konstaterar att någon inte följer dataskyddsförordningen har vi flera korrigerande befogenheter, bland annat kan vi utfärda förbud och förelägganden. Det innebär att vi kan förbjuda användningen av en kamera eller förelägga att en kamera ska riktas om. IMY kan även utfärda administrativa sanktionsavgifter. Vid vår bedömning om sanktionsavgift ska utfärdas (och till hur stort belopp) tar vi hänsyn till graden av samarbete med oss för att komma tillrätta med den aktuella överträdelsen. Det innebär bland annat att svara på de frågor som IMY ställer.

Vad kan tillsynen leda till?

Så arbetar vi med tillsyn

Kamerabevakning som utförs av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar

Ibland är det inte grannen, utan en hyresvärd eller bostadsrättsförening som är ansvarig för kamerabevakning i närheten av din bostad. Läs mer om vad som gäller för kamerabevakning som bedrivs av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning