Hoppa till innehåll på sidan

Anmälda personuppgifts­incidenter 2022

Den nationella bilden med en fördjupning om antagonistiska angrepp och en nordisk jämförelse 2019–2022, IMY rapport 2023:2.

Under 2022 tog IMY emot cirka 5 330 anmälningar om personuppgiftsincidenter, varav 70 procent kom från offentlig sektor och cirka 25 procent kom från privat sektor. Inom offentlig sektor anmäldes var fjärde incident inom statliga myndigheter, och var femte inom hälso- och sjukvård.

63 procent av anmälningar kan tillskrivas någon typ av obehörigt röjande: antingen genom felskick, 38 procent, eller genom annan felaktig hantering av personuppgifter, 25 procent.

Den mänskliga faktorn angavs som orsak i 59 procent av samtliga anmälningar om personuppgiftsincidenter 2022. Oftast handlade det om personer som begått ett misstag när de hanterat personuppgifter i sina verksamheter. Mer än hälften av de personuppgiftsincidenter som orsakades av den mänskliga faktorn är felskickade brev, mejl eller sms. Jämfört med föregående år ökade andelen anmälningar med den mänskliga faktorn som orsak inom hälso- och sjukvården.

Nordisk jämförelse

IMY:s jämförelse av anmälningar om personuppgiftsincidenter i Norden 2019–2022 visar att Danmark är det land som har flest anmälda personuppgiftsincidenter, följt av Sverige och Finland. I förhållande till folkmängden har Sverige färre anmälningar än både Danmark och Finland. År 2022 rapporterade verksamheterna i Finland dubbelt så många personuppgiftsincidenter som i Sverige och verksamheterna i Danmark tredubbelt så många. Utifrån dessa siffror drar vi slutsatsen att det sannolikt finns en underteckning av personuppgiftsincidenter i Sverige och att det kan handlar om 10 000 oanmälda personuppgiftsincidenter.

Rekommendationer till verksamheter

I rapporten ger IMY rekommendationer för att förebygga personuppgiftsincidenter.

English summary

Please find an English summary of the report with IMY's recommendations for preventing personal data breaches in the document below.

Reported personal data breaches 2022 - a summary in English (pdf, 153 kB)

 

Anmälda personuppgiftsincidenter 2022

7 juni 2023

IMY rapport 2023:2

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Anmälda personuppgiftsincidenter 2022

7 juni 2023

IMY rapport 2023:2

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023