Hoppa till innehåll på sidan

Dataskyddsarbetet i praktiken

En studie av förutsättningar för arbetet med dataskyddsfrågor i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud, IMY rapport 2023:1.

IMY - Dataskyddsarbetet i praktiken 2023 - SoMe 1200x627px - 23-01-2023.jpg

Det praktiska dataskyddsarbetet bedrivs i stora delar av landets alla dataskyddsombud. För att klara av sitt uppdrag behöver de tillräckligt med tid, något som många ändå saknar enligt vår undersökning. Det är också oroande att bara mindre än hälften anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.

Tillräckligt med tid och rätt resurser viktiga för uppdraget

Det är viktigt att dataskyddsombudet får både tillräckliga och rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs. Dataskyddsombudet måste också kunna upprätthålla sin sakkunskap, till exempel genom kompetensutveckling.

Några viktiga resultat:

  • Vart fjärde dataskyddsombud har ingen särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor.
  • Varannan tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.
  • 7 av 10 anser sig få tillräcklig utbildning och kompetensutveckling i rollen.

God organisering av dataskyddsarbetet viktigt för att ge effekt

För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning. Därför är det oroande att mindre än hälften av de svarande anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.

Några viktiga resultat:

  • 4 av 10 anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.
  • Hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen eller den personuppgiftsansvariga.
  • Hälften upplever att de inte blir involverade i god tid.
  • Dataskyddsombud på heltid upplever uppdraget som mer tydligt än de som arbetar deltid i rollen.

Största utmaningarna: Skapa fungerande rutiner och få dataskyddsreglerna att samspela med verksamheten

Det praktiska dataskyddsarbetet verkar ha kommit in i en ny fas jämfört med 2019. De initiala svårigheterna att förstå och implementera dataskyddsförordningen på den egna verksamheten verkar ha minskat tydligt – i varje fall i de organisationer som ingår i undersökningen. I stället vittnar nu dataskyddsombuden om att det är en stor utmaning att bestämmelserna ses som ett hinder för verksamheten och att dataskyddsförordningen försvårar arbetet för den egna organisationen.

Några viktiga resultat:

  • De två största utmaningarna är att få till fungerande rutiner och processer respektive att få dataskyddsreglerna att inte hindra eller försvåra verksamheten.
  • Allt fler dataskyddsombud upplever att det största problemet är bristande engagemang och låg kunskap hos ledningen.
  • Allt färre dataskyddsombud upplever att tolkningen av bestämmelserna är en stor utmaning.

Rapporten finns även på engelska:

Data protection in practice (pdf, 3 MB)

Dataskyddsarbetet i praktiken

27 januari 2023

IMY rapport 2023:1

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Dataskyddsarbetet i praktiken

27 januari 2023

IMY rapport 2023:1

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dataskydd