Hoppa till innehåll på sidan

Ändring i Tandvårds- och läkemedelsverkets före­skrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga invändningar mot förslaget men vill i sammanhanget lämna följande synpunkter.

IMY har tidigare framhållit att det finns ett regelverk på hälso- och sjukvårdens område som reglerar vilka uppgifter en patientjournal får och ska innehålla, och ställt sig frågande till att TLV parallellt med detta regelverk föreskriver vilka uppgifter som ska dokumenteras i patientjournalen för att vissa tandvårdsåtgärder ska vara ersättningsberättigade.

Se IMY:s remissyttrande den 19 april 2021, DI-2021-2215.

IMY anser fortfarande att sådana dokumentationskrav från TLV kan leda till parallella regelverk om vilka uppgifter som personuppgiftsansvariga vårdgivare får och ska behandla. Det bör därför utredas hur dessa regelverk förhåller sig till varandra och till dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Shirin Daneshgari Nejad.

Linn Sandmark, 2022-04-06 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 6 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd