Hoppa till innehåll på sidan

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter
skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Det kan konstateras att promemorian inte innehåller någon beskrivning av de personuppgiftsbehandlingar som kan komma att följa av förslagen. Det saknas även en utredning av hur förslagen förhåller sig till dataskyddsregleringen. Det behöver därför, inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet, göras en analys av hur förslagen förhåller sig till bestämmelserna i dataskyddsförordningen och kompletterande nationell rätt.

För kännedom har IMY den 10 juni 2021 yttrat sig över departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7), diarienummer DI-2021-2308.

Remissyttrandet Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) finns här

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hubendick.

Linn Sandmark, 2022-05-25 (Det här är en elektronisk signatur) 

Senast uppdaterad: 25 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd