Hoppa till innehåll på sidan

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Ds 2021:7

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

Sammanfattning

IMY vill framhålla att myndigheten har förståelse för de syften som ligger bakom förslagen i promemorian, men konstaterar att det i promemorian saknas en beskrivning av vilka personuppgiftsbehandlingar som kan följa av förslagen och en analys av vilka konsekvenser för den personliga integriteten som dessa behandlingar kan medföra. Förslagen har inte analyserats med utgångspunkt i bestämmelserna i dataskyddsförordningen och kompletterande nationell rätt på det aktuella området.

IMY anser därför att det, inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet, behöver göras en analys av de personuppgiftsbehandlingar som det kan bli fråga om. Det är viktigt att i det arbetet undersöka hur behandlingarna förhåller sig till kraven i dataskyddsförordningen och bestämmelserna i kompletterande nationell rätt där sådan finns. Det innebär att det även behöver analyseras om det finns behov av ytterligare nationell reglering. Även bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket och 20-21 §§ regeringsformen bör beaktas och analyseras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Enligt IMY:s bedömning behövs det därför ytterligare överväganden i dessa delar innan IMY kan tillstyrka den föreslagna lagstiftningen. (Se hela remissvaret från IMY i pdf-format nedan.)

IMY bifogar myndighetens vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till författningar tas fram. Även om dokumentet utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas kan det vara till stöd i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Nina Hubendick. Vid handläggningen har rättschefen David Törngren och avdelningsdirektören Suzanne Isberg medverkat.

Malin Blixt, 2021-06-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

10 juni 2021

Ds 2021:7

Pdf, 267 kB

Läs dokumentet (pdf, 267 kB)

Senast uppdaterad: 12 december 2022