Hoppa till innehåll på sidan

Kompensation för höga drivmedels­kostnader

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Det anges inte i promemorian vilken rättslig grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen som gäller för behandlingen. Det är en fråga som behöver utredas vidare i det fortsatta beredningsarbetet. Utifrån beskrivningen i promemorian synes behandlingen vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

Vidare anges i promemorian översiktligt hur behandlingen är tänkt att gå till. Bland annat anges i avsnittet 4.5 Beslut och överklagande att förslaget är att utbetalning av drivmedelskompensation ska ske genom automatiserat beslutsfattande. Enligt artikel 22.1 i dataskyddsförordningen är huvudregeln att registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Undantag för detta föreskrivs i artikel 22.2 där det exempelvis av punkten b) framgår att artikel 22.1 inte ska tillämpas om beslutet tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen.

I det fortsatta beredningsarbetet behöver det utredas om den föreslagna behandlingen av personuppgifter omfattas av artikel 22 i dataskyddsförordningen. Om behandlingen omfattas av artikeln behöver det utredas huruvida det behövs kompletterande nationella regler om det aktuella automatiserade beslutsfattandet i exempelvis den nu föreslagna lagen och vilka andra åtgärder som är lämpliga att fastställa i lagstiftningen till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen.

IMY hänvisar i denna del till myndighetens tidigare remissyttrande gällande avsnittet om automation i förvaltningen. (1)

Fotnot:

(1) Dnr DI-2018-7602. Se remissyttrandet nedan.

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) (pdf, 100 kB)

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Fredrik Löfgren. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2022-04-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd