Hoppa till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser till förslag om ekono­miska sanktioner mot terrorism   

Ds 2021:33

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Frågan om det är dataskyddsförordningen (1) eller brottsdatalagen (2) som blir tillämplig lagstiftning vid personuppgiftsbehandling vid åklagares handläggning av frysningsbeslut är svår, och förtjänar ytterligare analys. I övrigt har IMY inget att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-01-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Fotnoter:

(1) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
(2) Brottsdatalag (2018:1177).

Senast uppdaterad: 3 februari 2022