Hoppa till innehåll på sidan

Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial

SOU 2021:32

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlas, har IMY valt att begränsa sitt yttrande till mer övergripande frågor och frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

IMY anser att utredningen inte tillräckligt analyserat de konsekvenser som förslaget har på den enskildes personliga integritet samt de skyddsåtgärder som kan behövas för att säkerställa en laglig behandling av personuppgifter. Mot denna bakgrund kan IMY inte tillstyrka förslaget.

IMY bifogar myndighetens vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till författningar tas fram. Även om dokumentet utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas kan det vara till stöd i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Se våra synpunkter i pdf-dokument nedan.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Linda Hamidi. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2021-08-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial

31 augusti 2021

SOU 2021:32

Pdf, 133 kB

Läs dokumentet (pdf, 133 kB)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd