Hoppa till innehåll på sidan

Rätt mottagare – Demokrativillkor och integritet

SOU 2021:66

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

Sammanfattning

IMY delar utredningens bedömning att det bör införas en särskild reglering som gäller vid personuppgiftsbehandling i verksamhet med handläggning av ärenden om statligt reglerat stöd till civilsamhället som omfattas av ett demokrativillkor. IMY anser att det inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet bör analyseras om denna personuppgiftsbehandling är av sådant slag att grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen blir tillämpligt.

IMY anser att det även i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör ingå att närmare identifiera vilka personuppgiftsbehandlingar som ett införande av nya förtydligade demokrativillkor kan leda till samt vilka konsekvenser för den personliga integriteten som dessa behandlingar kan medföra.

IMY delar inte utredningens bedömning att civilsamhällesorganisationerna alltid kan anses ha stöd i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen och anser att utredningen bör överväga att reglera civilsamhällesorganisationernas personuppgiftsbehandling som de utökade kraven på demokrativillkor innebär. Ett sådant övervägande bör även ske mot bakgrund av att rättsläget är oklart om civilsamhällesorganisationerna kan stödja sig på undantaget för rättsliga anspråk i ärenden där det inte finns någon möjlighet att få till stånd en domstolsprövning eller annan utomstående prövning.

Ta del av hela remissvaret i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristerna Ulrika Bergström och Nina Hubendick. Vid handläggningen har rättschefen David Törngren och juristen Sandra Arvidsson medverkat.

Catharina Fernquist, 2021-10-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Rätt mottagare - demokrativillkor och integritet

11 oktober 2021

SOU 2021:66

Pdf, 271 kB

Läs dokumentet (pdf, 271 kB)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd