Hoppa till innehåll på sidan

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

SOU 2021:68

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utifrån denna utgångspunkt lämnar IMY följande synpunkter.

I utredningen konstateras att föreslagna lagändringar bland annat skulle innebära en viss utökad möjlighet att använda hemliga tvångsmedel samt ha betydelse för hur personuppgifter får behandlas enligt den dataskyddslagstiftning som gäller i den brottsbekämpande verksamheten. Förslaget skulle således delvis medföra en utvidgad rätt för brottsbekämpande myndigheter att behandla personuppgifter, även känsliga sådana.

Integritetsskyddsmyndigheten efterfrågar med anledning av det en analys i ett bredare perspektiv av vilka integritetsrisker som följer med ett sådant förslag, där tidigare bedömningar avseende riskerna med befintlig personuppgiftsbehandling också vägs in. En sådan analys krävs för att kunna bedöma om utökad behandling av personuppgifter är tydligt motiverad och proportionell utifrån ett integritetsperspektiv samt om eventuella integritetsskyddande åtgärder behöver vidtas.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-11-29 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 februari 2022