Hoppa till innehåll på sidan

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Ds 2021:30

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Som IMY uppfattar promemorian (s. 225 f.) görs bedömningen att de regler som nu införs för att implementera direktiv (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (direktivet) inte kommer att föranleda behandling av personuppgifter i någon större utsträckning och att de regler som redan finns ger ett tillräckligt skydd.

IMY menar dock att det avseende s.k. uppladdningsfilter (avsnitt 12.5 och 12.6) och mekanismen för klagomålshantering (avsnitt 12.8) saknas resonemang om vilken typ av personuppgifter som kan komma att behandlas, rättslig grund för respektive behandling och behov av eventuella kompletterande skyddsåtgärder.

Se våra synpunkter i pdf-dokument nedan. 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Olle Pettersson.

Catharina Fernquist, 2021-12-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

8 december 2021

Ds 2021:30

Pdf, 277 kB

Läs dokumentet (pdf, 277 kB)

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd