Hoppa till innehåll på sidan

Lagrådsremiss Utlandsspioneri

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat utkastet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

I IMY:s remissvar över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) framfördes synpunkter avseende brister i integritetsanalysen.

IMY ser positivt på att dessa synpunkter bemöts i utkastet och att det på ett tydligare sätt redogörs för hur framför allt användandet av hemliga tvångsmedel kan komma att påverka den personliga integriteten. IMY konstaterar dock att analysen till stora delar består av hänvisningar till att lagstiftaren tidigare bedömt att hemliga tvångsmedel är proportionerligt avseende jämförliga brott i 19 kap. brottsbalken (1962:700).

Även om det är naturligt att göra en sådan jämförelse vill IMY framhålla vikten av att göra en självständig proportionalitetsbedömning avseende den föreslagna lagstiftningen. Detta särskilt med anledning av att det omedelbara skyddsintresset och sammanhanget där uppgifterna förekommer inte är desamma som i redan befintliga brott i 19 kap. brottsbalken.

IMY anser även att det saknas närmare resonemang eller uppskattningar kring hur omfattande användningen av hemliga tvångsmedel kan komma att bli i och med den föreslagna lagstiftningen.

Utöver dessa synpunkter har IMY inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Andreas Persson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-06-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022