Hoppa till innehåll på sidan

Utökade befogenheter på särskilda ungdoms­hem och LVM-hem

Ds 2023:20

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY förstår att Statens institutionsstyrelse (SiS) har behov av en förbättrad säkerhet för såväl intagna som personal på sina institutioner. IMY kan emellertid inte tillstyrka förslagen i promemorian eftersom det inte har gjorts en tillräcklig utredning och analys av förslagens inverkan på den enskildes personliga integritet. IMY anser att det behövs mer djupgående analyser om konsekvenserna för såväl besökare som för de olika målgrupperna inom SiS. Exempelvis framgår det på sidan 161 i promemorian att en kontroll av besökares misstanke- och belastningsregister ska kunna göras. Utredningen redogör emellertid inte för hur behandlingen av personuppgifter kommer gå till, hur personuppgiftsansvaret ser ut, om personuppgifterna ska registreras, var eller hur länge de ska behandlas. Det har inte heller gjorts några analyser om vad en sådan behandling av personuppgifter innebär för besökarnas personliga integritet och hur det vägs mot ändamålet med behandlingen. Samma sak gäller för kroppsvisitation av besökare som framgår på sidan 158.

Sammanfattningsvis är det viktigt att det i det fortsatta beredningsarbetet, i vilket IMY:s ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (pdf, 532 kB)” kan användas som stöd (1), säkerställs att en komplett kartläggning av de personuppgiftsbehandlingarna som föreslås i promemorian görs och att det också tydligt redogörs för vilket rättsligt stöd som finns för respektive behandling av personuppgifter (2). Sådan kartläggning, liksom bedömningar av förslagens påverkan på den personliga integriteten, är särskilt viktigt när det är fråga om barns personuppgifter, vilka anses vara särskilt skyddsvärda oavsett om de är besökare eller intagna.

Fotnoter

(1) Vägledningen finns på IMY:s webbplats här
(2) Jfr IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete, s. 13 f.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Freyling.

Linn Sandmark, 2023-09-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd