Hoppa till innehåll på sidan

Värdet av vinden: Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften  

SOU 2023:18

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY ser positivt på att utredningen har använt sig av IMY:s Vägledning för
integritetsanalys i lagstiftningsarbete i utredningsarbetet (1). IMY noterar ändå otydligheter i utredningens förslag vad gäller behandling av personuppgifter och lämnar följande synpunkter.

IMY kan i utredningens förslag inte utläsa hur behandlingen av personuppgifter är tänkt att se ut och hur behandlingen kommer gå till. Vidare saknas också analyser och resonemang om vilken aktör som är personuppgiftsansvarig för vilken behandling. Den behandling av personuppgifter som Skatteverket är tilltänkt att genomföra är inte särskilt väl beskriven. Vidare är det oklart huruvida det redan finns reglering för den behandlingen eller om befintlig reglering behöver ändras för att Skatteverket ska få en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter som är tänkt att myndigheten ska genomföra. Kartläggningen som behöver göras i denna del saknas alltså. Mer information om sådan kartläggning finns i IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete på s. 12 ff.

Av utredningen framgår på s. 355 i bilaga 12 att den rättsliga grunden utgörs av artikel 6.3 i dataskyddsförordningen, reglerad genom bemyndigande i den nya värdedelningslagen för regeringen att utfärda förordning. IMY vill förtydliga att artikel 6.3 inte är en rättslig grund i sig, utan en förutsättning för uppfyllande av villkoren i de rättsliga grunderna i artikel 6.1 punkt c och e.

Utredningen anser vidare att det rättsliga stödet för tillståndshavaren framgår av artikel 6.1 punkt f. Denna del behöver också ses över i det fortsatta beredningsarbetet. Om lagstiftaren exempelvis skapar en uppgift i författning för tillståndshavaren att behandla personuppgifter, vilket verkar vara utredningens förslag, så kan en sådan uppgift utgöra en rättslig grund enligt artikel 6.1 e, dvs. en uppgift av allmänt intresse för tillståndshavaren. Om personuppgiftsbehandlingen hos tillståndshavaren regleras mer i detalj kan det istället bli tal om en rättslig grund i form av rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c. Mer vägledning om detta finns i regeringens proposition 2017/18:105 s. 48 ff. och s. 13 i IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete.

IMY anser att det är viktigt att säkerställa en säker, effektiv och identifierbar behandling av personuppgifter hos både beslutsmyndigheten och tillståndshavaren. IMY ifrågasätter om behandlingen av person- och samordningsnummer som föreslås i 2 kap. 7 § och 16-17 §§ lagen (2024:00) om lokalt värdeskapande av vindkraft är säker och ändamålsenlig. Att person- och samordningsnummer behöver behandlas för en säker identifiering för att enskilda ska erhålla intäktsindelning får i sig anses proportionerligt. En opt-out-lösning synes kunna hindra det syftet. I det fortsatta beredningsarbetet bör det därför ses över om behandlingen kan ske på något annat sätt eller om det kan vidtas andra mer ändamålsenliga skyddsåtgärder i författning.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Freyling.

Linn Sandmark, 2023-06-30 (Det här är en elektronisk signatur)

Fotnot

(1) Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbetet (pdf, 532 kB)

Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd