Hoppa till innehåll på sidan

Polismyndigheten, misstankeregistret

Tillsyn enligt brottsdatalagen och lagen om misstankeregister. Beslut 2022-06-28.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY förelägger polisen att senast den 31 december 2022 skriftligt redogöra för vilka åtgärder som vidtas för en korrekt gallring av misstankeregistret. Polismyndigheten föreläggs även att upprätta en handlingsplan som säkerställer att gallring av personuppgifter i registret sker i enlighet med reglerna i lagen om misstankeregister.

IMY har granskat polisens misstankeregister för att kontrollera om uppgifter om personer som inte längre är misstänkta tas bort från registret.

I misstankeregistret finns personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken eller om åtalet lagts ned.

Granskningen visar att polisen under okänd tid, i vart fall från det att tillsynen inleddes, brustit i sin behandling av personuppgifter genom att inte säkerställa att uppgifter gallras på ett korrekt sätt. 

IMY förelägger polisen att senast den 31 december 2022 skriftligt redogöra för vilka åtgärder som nu vidtas för en korrekt gallring av registret. Polismyndigheten föreläggs även att upprätta en handlingsplan som säkerställer att gallring av personuppgifter i misstankeregistret sker i enlighet med reglerna i lagen om misstankeregister.

Polismyndigheten har i ett svar, som inkom till IMY den 28 december 2022, redovisat de åtgärder som Polismyndigheten vidtagit med anledning av IMY:s förelägganden och angett en handlingsplan för framtida åtgärder. IMY har därefter beslutat att avsluta ärendet utan åtgärd.

Beslut

28 juni 2022

Pdf, 161 kB

Läs dokumentet (pdf, 161 kB)

Senast uppdaterad: 17 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd