Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

UC AB

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen. Beslut 2021-12-21.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

IMY:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

IMY konstaterar att UC AB lämnar ut uppgifter om fysiska personers studielån i kreditupplysningar utan att säkerställa att uppgifterna är riktiga och uppdaterade. UC AB har därmed inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. UC AB har därmed behandlat personuppgifter i strid med artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen.

IMY förelägger med stöd av artikel 58.2 d i dataskyddsförordningen UC AB att, senast tre månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft, behandla uppgifter om studielån på följande sätt.

När uppgifter om studielån lämnas ut i en kreditupplysning ska uppgift om aktuellt studielån som uppdaterats under den senaste trettioendagarsperioden ingå.

Beslut

21 december 2021

Pdf, 252 kB

Läs dokumentet (pdf, 252 kB)

Senast uppdaterad: 14 februari 2022
Sidans etiketter Kreditupplysning