Hoppa till innehåll på sidan

UC AB

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen. Beslut 2021-12-21.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet, 10 oktober 2023 i mål nr 1603-22.

IMY konstaterar att UC AB lämnar ut uppgifter om fysiska personers studielån i kreditupplysningar utan att säkerställa att uppgifterna är riktiga och uppdaterade. UC AB har därmed inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. UC AB har därmed behandlat personuppgifter i strid med artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen.

IMY förelägger med stöd av artikel 58.2 d i dataskyddsförordningen UC AB att, senast tre månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft, behandla uppgifter om studielån på följande sätt.

När uppgifter om studielån lämnas ut i en kreditupplysning ska uppgift om aktuellt studielån som uppdaterats under den senaste trettioendagarsperioden ingå.

Beslut

21 december 2021

Pdf, 252 kB

Läs dokumentet (pdf, 252 kB)

Ärendehistorik

 • Inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar beslut i tillsynen 21 december 2021.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten avslår överklagandet den 10 oktober 2023, i mål nr 1603-22.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023
Sidans etiketter Kreditupplysning