meny

Privatpersoners kamerabevakning

Privatpersoner har normalt rätt att kamerabevaka sin egen bostad och tomt och behöver aldrig ansöka om tillstånd för kamerabevakning.

Om den kamerabevakning som du planerar är tillåten eller inte beror på kamerans upptagningsområde. Det är nämligen vad som fångas på film och inte syftet som avgör om bevakningen är laglig. Även om du har ett gott syfte kan kameran filma mer än vad du planerat.

Du får kamerabevaka ditt eget hem

Du får kamerabevaka din bostad och din tomt utan att ta hänsyn till dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det kallas för privatundantaget. Privatundantaget, där lagarna inte gäller, är begränsat till kamerabevakning inom den privata sfären, det vill säga verksamhet av rent privat natur. Du får alltså inte filma en plats dit allmänheten har tillträde eller någon annans privata tomt. 

Kamera i barnkammaren

Kamerabevakning inne i en privatbostad anses nästan alltid som verksamhet av rent privat natur. Samma sak gäller om du filmar din inhägnade trädgård eller någon annan privat byggnad som garage, förråd, sjöbod eller viss tomtmark. Däremot får du inte bevaka utanför din tomtgräns eller in på någon annans tomt. Var därför noggrann och kontrollera kamerans upptagningsområde så att du inte filmar din grannes trädgård, trottoaren eller vägen utanför ditt hus eller någon annan plats där allmänheten kan röra sig. Du får inte heller kamerabevaka byggnader, bilar eller båtar som används i yrkes- eller affärsverksamhet. Sådan kamerabevakning omfattas inte av privatundantaget eftersom näringsverksamhet aldrig är av rent privat natur.

Privatundantaget gäller under förutsättning att:

  • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll
  • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
  • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde 

Kamerabevakning utanför ditt hem

Kamera på husOm du vill filma en plats utanför ditt hem måste du följa dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Detsamma gäller om du vill dela med dig av inspelat filmmaterial till en större krets människor, till exempel genom publicering på sociala medier.

Den som bedriver bevakning utan stöd av privatundantaget blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas av kameran, även om man bevakar som privatperson. En personuppgift kan till exempel vara en bild på en person som går att identifiera, direkt eller indirekt.

Personuppgiftsansvaret innebär att du måste uppfylla en rad krav enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Du ska även vara beredd på att tillgodose de rättigheter som finns för den som filmats. Detta innebär bland annat att du måste informera om din bevakning och ange dina kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Enligt dataskyddsförordningen är det inte tillåtet att som privatperson kamerabevaka sina grannar mot deras vilja. 

Kameraattrapper

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller inte för kameraattrapper, men om du vill sätta upp en attrapp är det bra att rikta den så att grannar eller förbipasserade inte tror att de blir bevakade.

Integritetsskyddsmyndighetens granskningar visar att attrapper ofta leder till att personer upplever samma kränkning av den personliga integriteten som då en riktig bevakningskamera används. Vid klagomål mot en viss bevakning kan Integritetsskyddsmyndigheten komma att inleda tillsyn i syfte att avgöra om en viss kamera är en attrapp eller inte.

Kamerabevakning med drönare

För drönare gäller samma regler som för all annan kamerabevakning. Du har rätt att kamerabevaka inom ramen för privatundantaget, men om du vill flyga över och filma områden som ligger utanför din privata sfär gäller dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Viktigt att komma ihåg är att dataskyddsförordningen bara gäller om du filmar identifierbara personer eller andra personuppgifter. Om du flyger drönaren på så pass hög höjd att personer som hamnar i bild inte går att identifiera så sker ingen personuppgiftsbehandling. Om du undviker att filma personer behöver du varken ta hänsyn till dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Så kan du undvika personuppgiftsbehandling när du flyger med drönare

  • Flyg på sådan höjd så att personer inte blir identifierbara. Du måste själv avgöra hur högt du behöver flyga. Integritetsskyddsmyndigheten kan inte lämna någon rekommendation om vilken höjd som krävs för att personer inte ska anses identifierbara. Hänsyn måste även tas till övriga regelverk, se information på till exempel Transportstyrelsen  och läs om hur du ansöker om spridningstillstånd hos Lantmäteriet.
  • Flyg inte över tätbebyggda områden.
  • Stäng av kameran när du flyger över områden där människor finns.
  • Vänta med att starta kameran tills drönaren är så högt uppe att människor inte går att identifiera.
  • Om du behöver filma ett område så försök att använda drönaren mycket tidigt på morgonen. Då är färre människor ute som riskerar hamna på filmerna.

Drönare