Hoppa till innehåll på sidan

Är det möjligt att ha ett livevideomöte med en patient?

Det finns regler om säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter om patienter. Reglerna finns i GDPR, patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40.

Reglerna ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att vidta ett antal säkerhetsåtgärder när personuppgifter behandlas via t.ex. öppet nät. Det handlar framför allt om att skydda patientuppgifter från obehörigt röjande och obehörig åtkomst genom t.ex. kryptering och säker inloggning.

Innan en personuppgiftsbehandling påbörjas är det alltid viktigt att ta fram en process och analysera dels hur patientuppgifterna överförs mellan olika aktörer, dels hur uppgifterna behandlas i och överförs mellan olika it-system. En sådan analys är relevant för att kunna bedöma om säkerhetskraven kan uppfyllas med livevideosystemet.

Det är vårdgivaren och vårdgivarens personuppgiftsbiträde som behöver göra flödes- och säkerhetsanalyserna och dokumentera bedömningar och beslut. Notera att om servrar som hanterar patientuppgifter finns i ett land utanför EU/EES-området behöver GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföringar följas.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021