Hoppa till innehåll på sidan

Vad är ett skäligt skadestånd om ett företag eller en myndighet behandlat mina personuppgifter i strid med GDPR?

IMY kan inte ta ställning till vad som skulle kunna vara ett skäligt skadeståndsanspråk i ett enskilt fall. Den frågan bör i första hand lösas parterna emellan eller, i händelse av tvist, av allmän domstol.

I förarbetena till den svenska kompletterande dataskyddslagen anges att vägledning bör kunna hämtas från förarbetena till motsvarande bestämmelse i den tidigare gällande personuppgiftslagen och den rättspraxis som utvecklats kring den (se SOU 2017:39 s 304 och rättsfallet NJA 2013 s 1046).

SOU 2017:39 s 304

NJA 2013 s. 1046

Senast uppdaterad: 20 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd