Hoppa till innehåll på sidan

Vad gäller för privatpersoner som vill kamerabevaka?

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland undantas på grund av det så kallade privatundantaget i kamerabevakningslagen respektive dataskyddsförordningen. I sådana fall behöver privatpersonen inte ta hänsyn till reglerna i kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen. Lagarna gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock:

  • att kameran inte fångar en plats dit allmänheten har tillträde
  • att du bevakar i egenskap av privatperson, och
  • att bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

För att kunna bedöma om bevakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med bevakningen centrala faktorer. Kamerabevakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även bevakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Kamerabevakar en privatperson utanför sin direkta privata sfär så ska däremot dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen tillämpas. Likaså om privatpersonen har för avsikt att sprida bevakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på Internet.

I dag är det vanligt förekommande att kameror i en privatbostad är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Även sådana kameror faller utanför dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen under förutsättning att undantaget för privat kamerabevakning är tillämpligt.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning