Hoppa till innehåll på sidan

Vad kan jag göra om en sökmotor avslår min begäran om att ta bort en sökträff?

Om sökmotorn avslår din begäran kan du lämna in ett klagomål till IMY. Då gör vi en bedömning av om det finns anledning att inleda en tillsyn mot sökmotorn.

Lämna ett klagomål

Hur vi arbetar med tillsyn

Enskild talan i allmän domstol

Om du anser att sökmotorns beslut är felaktigt och strider mot dataskyddsförordningen kan du väcka talan vid allmän domstol, en tvist. IMY kan inte hjälpa till med en sådan talan.

Tvistemål hos Sveriges Domstolar

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Senast uppdaterad: 27 april 2021