Hoppa till innehåll på sidan

Vad måste vi göra för att följa dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen när vi kamerabevakar?

När ni kamerabevakar människor innebär det att ni behandlar personuppgifter. Därför måste ni alltid följa dataskyddsförordningen när ni filmar människor. Nedan följer en summering av vad som är viktigt att tänka på för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Behandla för berättigade ändamål

Personuppgifter får bara samlas in för "särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål" säger dataskyddsförordningen. Detta betyder att ni – efter att ha samlat in personuppgifter för ett syfte - inte senare kan använda dessa för helt andra syften. T.ex. kan ni inte filma er butik för att förhindra snatteri, vilket är ett berättigat ändamål, och sen använda övervakningsfilmen för att se hur lång tid expediten gick på lunchrast, (vilket i sig inte heller är ett berättigat ändamål).

Identifiera er rättsliga grund

Man måste också ha stöd i dataskyddsförordningen för sin behandling. Detta kallas att ha en rättslig grund för behandlingen.
I det ni som bedriver bevakningen utför en uppgift av allmänt intresse måste ni ha ett tillstånd från IMY om ni ska bevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Rättslig grund

Informera mera

När ni behandlar personuppgifter, vilket ni gör om ni filmar någon, måste ni informera personen i fråga att ni behandlar dennes personuppgifter. Ni måste bl.a. sätta upp en skylt som tydligt informerar om att ni bedriver bevakning och kontaktuppgifter till er som bevakar.

Informera om kamerabevakning

Spara mindre

En viktig regel i förordningen är att man inte får spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Hur länge det är nödvändigt att spara personuppgifterna beror på vad ni behöver personuppgifterna till, d.v.s. vilket som är ert identifierade syfte med behandlingen. Det är även viktigt att ni bara bevakar den yta som ni måste filma med hänsyn till ändamålet. Om ni exempelvis vill bevaka en kassalinje vid en snabbmatsrestaurang för att förhindra och utreda rån ska ni begränsa kamerans upptagningsområde till just kassalinjen, och inte filma sittande gäster på restaurangen. Fundera över om ni behöver kunna se alla ytor som syns på bilden. Om inte, så kan bilden exempelvis maskas för att alltså begränsa personuppgiftsbehandlingen.

Se över säkerheten

Tänk på att skydda personuppgifterna som ni hanterar, så att de inte stjäls eller oavsiktligt raderas eller ändras. I det innefattar även att begränsa de som hos er har tillgång till uppgifterna. Som tumregel kan sägas att kraven på säkerheten ökar i takt med hur pass känsliga personuppgifter man behandlar.

Myndighet eller uppgift av allmänt intresse – sök tillstånd!
Om ni som bedriver bevakningen är en myndighet eller utför en uppgift av allmänt intresse och bevakar en plats dit allmänheten har tillträde så måste ni ansöka om tillstånd.

Förhandla med facket

Var uppmärksam på de bestämmelser som finns i 11-14§§ MBL avseende arbetsgivares förhandlingsskyldighet med facket.

Tystnadsplikt

All information som man får reda på i anledningen av kamerabevakningen är belagd med tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning