Hoppa till innehåll på sidan

Vad måste vi göra för att följa dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen när vi kamerabevakar?

När ni kamerabevakar människor innebär det att ni behandlar personuppgifter. Därför måste ni alltid följa dataskyddsförordningen när ni filmar människor. Undantaget är när ni filmar en plats dit allmänheten inte har tillträde till och ni filmar i egenskap av privatperson som ett led i en verksamhet av rent privat natur (privatundantaget).  Nedan följer en summering av sådant som är viktigt att tänka på för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Tänk på att punkterna nedan inte är en uttömmande uppräkning av de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen.
 

Behandla för berättigade ändamål

Personuppgifter får bara samlas in för "särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål" säger dataskyddsförordningen. Detta betyder att ni – efter att ha samlat in personuppgifter för ett syfte – inte senare kan använda dem för helt andra syften. Att filma er butik för att förhindra ringa stöld är exempel på ett ändamål som kan anses vara berättigat, men att filma personalen för att kontrollera arbetet eller hur lång rast de tar är inte ett berättigat ändamål. 
 

Identifiera er rättsliga grund

Ni måste också ha stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund för behandlingen. Om ni som bedriver bevakningen utför en uppgift av allmänt intresse måste ni ha ett tillstånd från IMY om ni ska bevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Om ni inte behöver söka tillstånd kan exempelvis intresseavvägning vara en rättslig grund. Den rättsliga grunden samtycke är inte en lämplig rättslig grund när det gäller kamerabevakning eftersom ett giltigt samtycke ska ha samlats in i förväg och vara helt frivilligt. 
 
 

Myndighet eller uppgift av allmänt intresse – sök tillstånd!

Om ni som bedriver bevakningen är en myndighet eller utför en uppgift av allmänt intresse och bevakar en plats dit allmänheten har tillträde så måste ni ansöka om tillstånd.
 

 

Informera mera

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt finnas information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Vilken ytterligare information som bör framgå och vad man i övrigt ska tänka på när man informerar om bevakningen kan ni läsa om på:

 

Spara mindre

En viktig regel i förordningen är att man inte får spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Hur länge det är nödvändigt att spara personuppgifterna beror på vad ni behöver personuppgifterna till, det vill säga vilket som är ert identifierade syfte med behandlingen.

 

Uppgiftsminimering

Det är även viktigt att ni bara bevakar den yta som ni måste filma med hänsyn till ändamålet. Om ni exempelvis vill bevaka en kassalinje vid en snabbmatsrestaurang för att förhindra och utreda rån ska ni begränsa kamerans upptagningsområde till just kassalinjen, och inte filma sittande gäster på restaurangen. Fundera över om ni behöver kunna se alla ytor som syns på bilden. Om inte, så kan bilden exempelvis maskas för att begränsa personuppgiftsbehandlingen. Ett annat sätt att minska integritetsintrånget och insamlingen av personuppgifter är att begränsa bevakningen till vissa tider på dygnet eller till vissa veckodagar då behovet är störst.

 

Se över säkerheten

Tänk på att skydda personuppgifterna som ni hanterar, så att de inte stjäls eller oavsiktligt raderas eller ändras. Det innefattar även att begränsa antalet personer hos er som har tillgång till uppgifterna. Som tumregel kan sägas att kraven på säkerheten ökar i takt med hur pass känsliga personuppgifter man behandlar.

 

Förhandla med facket

Var uppmärksam på de bestämmelser som finns i 11–14§§ MBL som rör arbetsgivares förhandlingsskyldighet med facket.

 

Tystnadsplikt

All information som man får reda på med anledning av kamerabevakningen är belagd med tystnadsplikt. Däremot får man lämna ut material från kamerabevakning till brottsbekämpande myndigheter, till exempel polisen, om uppgiften behövs för att utreda ett begånget brott där fängelse finns med i straffskalan.  Det kan också göras för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott där fängelse finns med i straffskalan. 
 
Om en brottslig händelse fångas på film vid kamerabevakning och sekvensen med händelseförloppet i efterhand avskiljs i syfte att polisanmäla brottet är det fråga om behandling av brottsuppgifter enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen. Som huvudregel får dessa bara behandlas av myndigheter. Uppgifterna får dock behandlas av andra än myndigheter om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk antingen ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.
Senast uppdaterad: 5 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning