Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevakning av anställda

Vill du som arbetsgivare kamerabevaka på en arbetsplats? Tänk på att all kamerabevakning innebär ett integritetsintrång och att anställda generellt har ett starkt intresse av att slippa bli kamerabevakade på jobbet. Det krävs därför starka skäl för att det ska vara tillåtet för en arbetsgivare att kamerabevaka anställda. Här går vi igenom vad som gäller.

Behöver ni tillstånd?

Det är enbart myndigheter eller andra som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver söka tillstånd, och endast om de ska bevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Det innebär att om en myndighet exempelvis vill kamerabevaka ett personalutrymme så behövs inget tillstånd.

Om den aktuella kamerabevakningen inte är tillståndspliktig enligt kamerabevakningslagen måste ändå reglerna i dataskyddsförordningen följas. Det innebär att den personuppgiftsansvarige måste göra de bedömningar och den dokumentation som krävs enligt dataskyddsförordningen. Om IMY inleder tillsyn och bedömer att kamerabevakningen inte är i enlighet med gällande regler kan det bli aktuellt att besluta om sanktionsavgifter.

Mer om tillståndsplikten

För alla som vill kamerabevaka

Väger behovet av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset?

På en arbetsplats kan många personer vistas dagligen och under en stor del av dagen. Anställda har ett starkt intresse av att slippa bli kamerabevakade när de utför sitt dagliga arbete. Det krävs därför starka skäl för att det ska vara tillåtet för en arbetsgivare att kamerabevaka anställda.

En anställd står ofta i beroendeställning till sin arbetsgivare. Det innebär att arbetsgivaren normalt inte kan stödja kamerabevakningen på den rättsliga grunden samtycke. Att använda samtycke som rättslig grund är svårt också av den anledningen att varje person som filmas − även externa besökare − måste ha lämnat sitt samtycke innan personuppgiftsbehandlingen (kamerabevakningen) inleds. Om ingen annan rättslig grund är tillämplig är kamerabevakning bara tillåten om behovet av bevakningen väger tyngre än de enskildas intresse av att inte bli bevakade, enligt en så kallad intresseavvägning.

Det finns flera omständigheter som ni behöver väga in vid er bedömning av om kamerabevakningen är tillåten eller inte, bland annat

 • syftet med kamerabevakningen
 • behovet av kamerabevakningen
 • möjliga alternativa åtgärder
 • vid vilka tider bevakningen pågår
 • hur stort område ni bevakar
 • hur integritetskänslig platsen är
 • hur länge ni ska spara det inspelade materialet
 • vem eller vilka som ska ha tillgång till materialet.

Det är viktigt att begränsa bevakningen så att den inte omfattar mer än vad som är nödvändigt. Om ni exempelvis har problem med inbrott utanför ordinarie arbetstid så finns det inte skäl att bedriva kamerabevakning dygnet runt.

Det är inte tillåtet att använda kamerabevakning i syfte att kontrollera hur de anställda arbetar. IMY bedömer att det som regel inte heller är tillåtet att kamerabevaka platser som används för ombyten eller rekreation, som till exempel omklädningsrum eller lunchrum, eller att använda ljudupptagning vid kamerabevakning på en arbetsplats.

För att det ska vara tillåtet att använda kamerabevakning med bildinspelning på en arbetsplats i brottsförebyggande syfte måste det finnas ett behov av bevakning vid varje plats som ska kamerabevakas. Vanligen krävs det att varje område som ska kamerabevakas är brottsutsatt. Om ni har problem med att obehöriga vistas på arbetsplatsen bör ni i första hand försöka lösa problemet genom åtgärder som innebär mindre intrång än kamerabevakning. Alternativa åtgärder kan vara att installera lås, larm och grindar eller anlita väktare.

Exempel

Exempel på kamerabevakning på arbetsplatser som kan vara tillåten, förutsatt att ni följer kraven i GDPR och kamerabevakningslagen:

 • kamerabevakning i realtid av en särskilt riskfylld tillverkningsprocess inom industrin i syfte att förhindra olyckor
 • kamerabevakning av butiksyta i syfte att förhindra till exempel rån, stöld eller snatteri
 • kamerabevakning av begränsade utrymmen där det finns en ökad risk för brottslighet, exempelvis för att det där förvaras särskilt stöldbegärlig egendom. Det krävs dock i regel att åtgärder för att begränsa personuppgiftsbehandlingen har vidtagits. Det kan exempelvis handla om att bara vissa personer får vistas i utrymmet en kort tid för att utföra specifika arbetsuppgifter.

Exempel på kamerabevakning på arbetsplatser som INTE är tillåten:

 • kamerabevakning som används av arbetsgivaren för att regelmässigt kontrollera hur de anställda arbetar
 • kamerabevakning av platser där anställda byter om eller tar paus, till exempel omklädningsrum och lunchrum
 • kamerabevakning med ljudupptagning är i regel inte tillåtet på en arbetsplats.

Ändamålsbegränsning

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är tillåtet att lägga till nya ändamål med kamerabevakningen, om det nya ändamålet inte är förenligt med det ursprungliga. Till exempel är det inte tillåtet för en arbetsgivare att påbörja kamerabevakning med ändamålet att förebygga och förhindra brott, och sedan använda bevakningsmaterialet för att undersöka hur ofta de anställda tar raster.

Informera om bevakningen

Ni är skyldiga att informera om bevakningen genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt. Det ska framgå tydligt av skyltar på platsen vilka områden som kamerabevakas. På skylten ska det finnas begriplig och lättillgänglig information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det är inte tillåtet att sätta upp dolda kameror utan att informera den som blir bevakad.

Informera om kamerabevakning

Lagringstid och behörighet

Uppgifter som inhämtats genom kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt. Det innebär till exempel att bilder på personer från kamerabevakningen inte får lämnas ut till andra arbetsgivare eller publiceras på internet. Det är inte heller tillåtet att dela bilder på misstänkta gärningspersoner till personer på arbetsplatsen eller till andra arbetsplatser. Istället kan du som arbetsgivare dela med dig av materialet till polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet, som i sin tur får avgöra om det finns behov av att sprida bilderna. Tänk också på att inte spara inspelat material längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Lagringstid och behörighet

Konsekvensbedömning

Arbetsgivare som vill använda kamerabevakning på arbetsplatsen måste överväga om det krävs en konsekvensbedömning innan ni påbörjar bevakningen.

Konsekvensbedömning inför kamerabevakning

Förhandling med facket

Tänk på att det under vissa förutsättningar finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer i enlighet med 11–14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att ni överväger att börja kamerabevaka.

Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning