Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning på båtklubbar och av hamnar

Har ni en båthamn och vill kamerabevaka? På den här sidan går vi kort igenom vad som gäller vid bevakning av båthamnar.

Oftast ingen tillståndsplikt – men ni måste följa dataskyddsförordningen

Privata föreningar som arrenderar mark från kommunen behöver inte ansöka om tillstånd. Är det däremot en kommun eller ett kommunalt bolag som tillhandahåller båtplatserna behövs tillstånd. Dataskyddsförordningen är den primära lagstiftning som reglerar om och hur ni får kamerabevaka en båthamn.

Försök först med andra åtgärder

Båthamnar används ofta för friluftsliv och rekreation. Kamerabevakning på sådana platser innebär ofta ett omfattande intrång i den personliga integriteten. Innan ni överväger kamerabevakning måste ni undersöka och vidta alternativa åtgärder till kamerabevakning.

  • Går det att sätta upp en vägbom eller andra fysiska hinder för att ta sig ut till bryggorna?
  • Har ni uppmanat medlemmarna att förse motorerna med GPS-larm?
  • Har ni övervägt att sätta upp belysning?

Kort sagt, kan ni lösa problemet på annat sätt än med kamerabevakning?

Omfattande bevakning är mer kränkande

Vilken tid på dygnet ni vill bevaka, vilket område som bevakas och hur många som har tillgång till det inspelade materialet påverkar också bedömningen av om bevakning är tillåten. Kamerabevakning av en båthamn under nattetid när få personer vistas där är mindre kränkande än kamerabevakning under dagtid då fler personer vistas i hamnen.

Vid bedömning av om kamerabevakningen är tillåten måste ni pröva om såväl upptagningsområdet som tiden är nödvändig sett till varför ni vill bevaka. Bevaka ett så litet område som möjligt sett till ert ändamål med bevakningen.

Behörighet och lagringstid

Ni måste även ta ställning till vilka som ska få se det inspelade materialet och när. Det är inte tillåtet att slentrianmässigt titta på materialet eller använda det i andra syften än för dem som ni i förväg bestämt att ni ska bevaka för.

Påbörjar ni kamerabevakning i syfte att förhindra och utreda brott så är det inte tillåtet att använda materialet för att se vem som glömt att stänga hamnens vägbom. Om det skett en stöld av båtmotor är det däremot tillåtet att använda bevakningsmaterialet för att upprätta en polisanmälan och skicka in materialet till polisen.

Bevakningsmaterialet ska sparas under så kort tid som möjligt. Det är som utgångspunkt alltid tillåtet att spara bevakningsmaterialet under tre dygn. Om ni vill spara materialet längre än så måste ni motivera varför.

Lagringstid och behörighet

Väger intresset av att bevaka tyngre än integritetsintresset?

Kamerabevakning sker oftast i syfte att förhindra och utreda brott. För att det ska vara möjligt att överväga bevakning i en båthamn krävs att det finns ett faktiskt intresse av att bevaka. Att det potentiellt kan ske ett brott är inte att anse som ett faktiskt intresse. Intresset av att bevaka blir starkare ju allvarligare och mer frekvent förekommande brottslighet är. Vid avvägningen om en båtklubb har rätt att bevaka måste man gå igenom vilket slags brottslighet eller incidenter som inträffat på platsen och när dessa brukar inträffa.

Om brottsligheten endast sker nattetid är det inte tillåtet att bevaka dygnet runt, utan bevakningen ska då begränsas till de tider då brottsligheten brukar ske.

Integritetsintresset vid båthamnar är som utgångspunkt mycket högt, men varierar beroende på vilken tid på dygnet och året man vill bedriva bevakningen och var båthamnen är belägen.

Rättigheter för den som bevakas

De rättigheter som de som blir kamerabevakade har följer av dataskyddsförordningen.

Bevakades rättigheter

Vid kamerabevakning är det viktigt att lämna information om bevakningen.

Informera om kamerabevakning

Skyldighet att dokumentera

Ni som bedriver kamerabevakning är skyldiga att dokumentera er bedömning.

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning