Hoppa till innehåll på sidan

Granskning klar av registrering av romer

Publicerad: 5 december 2014
Integritetsskyddsmyndigheten har inte funnit några belägg för att det förekommer systematisk kartläggning av romer hos socialtjänsten eller på bostadsmarknaden.

I mars i år fick Integritetsskyddsmyndigheten i uppdrag av regeringen att granska om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden. Idag rapporterar myndigheten sitt uppdrag till regeringen.

Integritetsskyddsmyndigheten har gjort en omfattande granskning. Totalt har elva socialtjänster och sju bostadsbolag inspekterats på plats i olika delar av Sverige.

- Vi har inte funnit några belägg för att det förekommer någon systematisk kartläggning av romer hos socialtjänsten eller på bostadsmarknaden. Vi har inte heller sett att det i större omfattning förekommer olaglig behandling av personuppgifter som avslöjar romskt eller annat etniskt ursprung, sammanfattar Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Integritetsskyddsmyndigheten har sammanfattat sina iakttagelser i en rapport. Myndigheten påträffade känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung hos sex av de elva socialnämnderna. I de allra flesta fall var det dock uppgifter som socialtjänsterna har lagligt stöd att registrera. I ett fall fann Integritetsskyddsmyndigheten att vissa anteckningar om romskt ursprung var olagliga, eftersom informationen inte var adekvat och relevant och inte tillförde ärendet något av vikt. Integritetsskyddsmyndigheten har i två ytterligare fall ifrågasatt om anteckningarna om romskt ursprung var relevanta.

Integritetsskyddsmyndigheten har uppmanat nämnderna att utforma tydliga instruktioner för hur känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung får hanteras.

Vid granskningen av bostadsbolagen upptäcktes ett fall då känsliga personuppgifter som avslöjade etniskt ursprung registrerats i strid med personuppgiftslagen.

- Det är positivt att bostadsbranschen, som ju tidigare fått mycket kritik för olaglig registrering av känsliga personuppgifter om bland annat etniskt ursprung , nu tycks ha börjat ta itu med problemet.

Integritetsskyddsmyndigheten har de senaste tio åren gjort ett flertal kontroller av bostadsbranschen och har medverkat till att hyresvärdarnas intresseorganisationer tagit fram en branschöverenskommelse som bland annat beskriver hur uppgifter om etnicitet ska hanteras.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens sammanfattande rapport (pdf-format)

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter