Hoppa till innehåll på sidan

Årsredovisning 2017

Den personliga integriteten är viktig för oss alla, inte minst när den tekniska utvecklingen accelererar och då personuppgifter samlas i allt fler former. Att skydda vår integritet blir en allt viktigare fråga och vi är stolta över att ansvara för den myndighetsuppgiften i Sverige.

Under året har Datainspektionen efterfrågats i en omfattning som vi inte tidigare sett. Integritetsfrågorna står högt på dagordningen i samhället och i den politiska debatten. Regeringen aviserade i slutet av året att man avser att ytterligare satsa på området och tillskjuter medel för detta. De vill se en ännu tydligare profil där Datainspektionen stödjer och bistår med vår kompetens så att den enskildes integritet stärks och samtidigt möjliggöra nya tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet. Myndigheten föreslås även byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. 

För att skydda den personliga integriteten och för att främja den fria handeln inom EU införs en ny dataskyddsförordning. Den träder ikraft som ny lag i Sverige och i övriga EU länder den 25 maj 2018 och förberedelserna inför förändringen har präglat och dominerat Datainspektionens arbete under 2017.

Vårt förberedelsearbete har bedrivits i ett myndighetsövergripande utvecklingsprojekt (reformprojektet). De nya funktionerna har processkartlagts för att kunna digitaliseras och hanteras. Målet har varit att Datainspektionen ska kunna fullgöra sina uppgifter vid ikraftträdandet av förordningen.

En modernisering av myndighetens digitala plattform genom en ny IT-plattform och ett nytt ärendehanteringssystem har varit nödvändigt som teknisk förutsättning för de nya uppgifterna. En ny webbplattform är också avgörande och planeras tas i bruk under våren 2018. En mängd remisser som avsett anpassning av svensk lagstiftning till EU:s dataskyddsreform är ett sådant arbete där vi granskat att det finns tillräckligt lagstöd för behandling av personuppgifter.

När vi nu summerar året kan vi se att förberedelserna för dataskyddsreformen utgör den röda tråden. Kompetensförsörjningen har också varit central och är framgent en utmaning då behovet av dataskyddskompetens är mycket eftertraktad i samhället idag.

Årsredovisning 2017

22 februari 2018

Pdf, 705 kB

Läs dokumentet (pdf, 705 kB)

Årsredovisning 2017

22 februari 2018

Pdf, 705 kB

Läs dokumentet (pdf, 705 kB)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Om IMY