Hoppa till innehåll på sidan

Årsredovisning 2021

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har under 2021 genomfört en genomgripande reform av sin klagomåls- och tillsynsprocess och har haft stort fokus på att bedöma klagomål från enskilda och att inleda klagomålsbaserad tillsyn. Det är en stor förändring som ger en tydlig signal till privata och offentliga verksamheter att enskildas rättigheter ska respekteras.

I IMY:s årsredovisning 2021 framgår bland annat att myndigheten under 2021 tagit emot över 2 300 klagomål från enskilda rörande dataskydd och att det gångna året till stora delar präglats av den stora reform myndigheten genomfört i sin klagomåls- och tillsynsprocess.

– Vårt grunduppdrag handlar om att stärka skyddet för enskilda individers rättigheter. Under 2021 har vi gått från en standardiserad hantering av klagomål till att bedöma varje enskilt klagomål och inleda tillsyn när så är påkallat. Det är en stor förändring som ger en tydlig signal till privata och offentliga verksamheter att enskildas rättigheter ska respekteras, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

Under 2021 inledde myndigheten 104 granskningar i form av tillsyn, vilket är dubbelt så många som året innan. IMY beslutade om administrativa sanktionsavgifter i totalt åtta tillsynsärenden om sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Av årsredovisningen för 2021 framgår att myndigheten lade ungefär en tredjedel av sin tid på utåtriktat arbete med vägledning och stöd. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter inom Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, driver IMY ett omfattande arbete med att ta fram vägledning. IMY medverkade under 2021 som rapportör i arbetet med åtta EU-gemensamma vägledningar.

Myndigheten har också utvecklat arbetet med att ge vägledning även på områden där EDPB ännu inte har uttalat sig. Under 2021 kom IMY:s första rättsliga ställningstagande, ett format som myndigheten framöver kommer använda för att tydliggöra sin uppfattning i frågor där det fortfarande saknas praxis.

Under året har IMY även startat upp en långsiktig satsning på riktad vägledning och stöd till innovationssystemet, det vill säga organisationer, människor och nätverk som driver skapande, spridning och innovativ exploatering av ny teknik. 

– Hoten mot den personliga integriteten ökar. Med hjälp av datadriven och digital innovation skapas nya tjänster och funktioner som ger värde för samhälle, miljö, företag och ökad livskvalitet för enskilda individer. Samtidigt innebär utvecklingen en ökad utsatthet för den enskilde individen. Ett bristande skydd öppnar upp för en obefogad delning eller spridning av våra persondata och ökar också risken för intrång genom riktade angrepp. Vårt uppdrag har aldrig varit viktigare än nu, säger Lena Lindgren-Schelin.

Årsredovisning 2021

22 februari 2022

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Årsredovisning 2021

22 februari 2022

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Senast uppdaterad: 2 mars 2022
Sidans etiketter Om IMY