Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning av religiösa byggnader och kyrko­gårdar

Människor besöker kyrkor, synagogor och moskéer bland annat för att utöva sin tro. För dessa personer kan det vara fråga om en mycket privat stund, vilket innebär att integritetsintresset väger mycket tungt. Utgångspunkten är att man ska kunna vistas på sådana platser utan att bli kamerabevakad. Vissa samfund löper dock en särskild risk att utsättas för brott, vilket kan motivera viss kamerabevakning. Det kan också finnas ett behov av kamerabevakning med anledning av en problematik med skadegörelse och stölder. Generellt sett finns det ett allmänintresse av att religiösa samfund kan bedriva sin verksamhet och att religiösa byggnader kan hållas öppna för allmänheten. I den här vägledningen reder vi ut vad som gäller för religiösa samfund som vill kamerabevaka i sin verksamhet.

Behöver ni tillstånd? 

Kamerabevakning av kyrkogårdar kan vara tillståndspliktig. Det beror på att ansvaret för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser i Sverige i regel ligger på församlingarna inom Svenska kyrkan. Detta framgår av begravningslagen (1990:1144). När en församling ansvarar för begravningsverksamheten i en kommun utför den en sådan ”uppgift av allmänt intresse” som avses i 7 § kamerabevakningslagen, och behöver därmed tillstånd för att kamerabevaka. Det gäller dock bara bevakning av till exempel gravar, gångvägar eller angränsande områden. 

Om ni istället bevakar i eller i anslutning till den religiösa byggnaden eller andra lokaler som till exempel församlingshem behövs inget tillstånd. Att kamerabevakningen är tillståndsfri innebär dock inte att bevakningen är tillåten. Ni måste på eget ansvar följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

För alla som vill kamerabevaka

Ansök om tillstånd till kamerabevakning

Bevakningsintresset

Behovet av kamerabevakning kan se olika ut beroende på vilka platser som ni vill bevaka. Generellt finns ett stort allmänt intresse av att religiösa byggnader är trygga och att verksamheten kan bedrivas utan störningar. Även om en enskild religiös byggnad inte kan visas vara frekvent utsatt för brott kan vissa samfunds lokaler på ett generellt plan anses löpa en särskild risk att utsättas för brott jämfört med andra platser i samhället. Det är också viktigt att byggnaderna kan skyddas mot skadegörelse och stölder. Stölder av koppartak kan till exempel motivera kamerabevakning av en kyrkas tak. Även inne i kyrkan kan ekonomiskt eller kulturhistoriskt värdefulla föremål motivera viss begränsad kamerabevakning. 

Integritetsintresset 

När ni bedömer den enskildas intresse av att inte bli bevakad ska ni utgå från hur bevakningen ska utföras och på vilken plats. En enskild persons utövande av religion är något högst personligt och ett kyrkorum eller en bönesal är därför en plats där integritetsintresset väger mycket tungt. Kamerabevakning i samband med en gudstjänst eller liknande är därmed mycket integritetskänslig. Kamerabevakning med bildinspelning innebär ett större integritetsintrång än om bevakningen bara sker i realtid. Även kamerabevakning med ljudupptagning är särskilt integritetskänslig.

Behandling av känsliga personuppgifter

IMY har inte tagit ställning till om kamerabevakning som utförs av religiösa samfund i eller i anslutning till religiösa byggnader innebär behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen. Allmänt gäller att endast en bild eller film på en person som bär en religiös symbol, klädsel eller andra kännetecken inte regelmässigt utgör en känslig personuppgift. Det som är avgörande är istället i vilket sammanhang som bilderna hämtas in, för vilket syfte och hur de används. Bilder på människor som utövar religiösa aktiviteter utgör i regel känsliga personuppgifter. När ni utformar bevakningen behöver ni noga överväga vilka personer och aktiviteter som kommer att filmas. 

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Ett kyrkorum är en plats där integritetsintresset väger mycket tungt, särskilt under pågående gudstjänst. Kontinuerlig kamerabevakning av ytor inne i byggnaden där människor utövar sin tro kan i princip aldrig vara tillåten. Beroende på vad syftet med bevakningen är kan det dock vara möjligt att bedriva kamerabevakning efter olika typer av larm. Till exempel inbrottslarm eller brandlarm för att underlätta vid en eventuell utrymningssituation. 

Kamerabevakning av entréer innebär att samtliga personer som passerar entrén omfattas av bevakningen. Samtidigt blir det fråga om kortvarig bevakning då enskilda i regel inte uppehåller sig i entréer, vilket sänker integritetsintresset.

Exempel

En kyrka har varit utsatt för upprepade stölder och skadegörelse både inne i kyrkorummet och i vapenhuset. Vidare har en brand anlagts i kyrkan. Utan kamerabevakning kan kyrkan behöva hållas stängd för allmänheten. Mot bakgrund av att det finns en dokumenterad problematik och att det ligger i besökarnas intresse att kyrkan fortsatt kan hållas öppen kan det anses motiverat med kamerabevakning i realtid som är begränsad till kyrkans entré. 

Generellt väger integritetsintresset relativt tungt även utomhus i anslutning till religiösa byggnader. Ofta syftar kamerabevakning av fasader till att skydda byggnaden från angrepp eller skadegörelse. Om ni kan visa på en dokumenterad problematik med angrepp på bygganden kan bevakning under vissa tider vara tillåten. Det är viktigt att komma ihåg att integritetsintresset varierar över dygnet och är som starkast under dagtid och när det pågår gudstjänster eller andra religiösa aktiviteter i byggnaden. Kvälls- och nattetid när färre personer uppehåller sig på platsen väger integritetsintresset lättare.

Begravningsplatser är områden som människor besöker för att ta farväl, visa vördnad och minnas nära och kära. Personer förväntar sig sällan att bli kamerabevakade i sådana situationer. Integritetsintresset väger därför som utgångspunkt tungt. En kyrkogård är även arbetsplats för församlingens personal, vilket ökar integritetsintresset. Integritetsintresset varierar dock över dygnet och vid dokumenterad problematik med till exempel skadegörelse har bevakning beviljats under kvälls- och nattetid när färre personer uppehåller sig på platsen.

 

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt finnas information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det finns också ytterligare information som bör framgå och saker ni behöver tänka på.

Informera om bevakningen

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning