Hoppa till innehåll på sidan

Vårdgivares kamerabevakning

Vårdgivare, både offentliga och privata utförare, måste ansöka om tillstånd för att få kamerabevaka på platser dit allmänheten har tillträde.

Här har vi samlat särskild information om vad vårdgivare som vill kamerabevaka behöver tänka på.

Behöver ni söka tillstånd? Ja, troligtvis.

Ni som vårdgivare, oavsett om ni är en offentlig eller privat utförare, måste söka om tillstånd för att få kamerabevaka. Men tillståndsplikten gäller bara bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning på en plats dit allmänheten har tillträde.

Mer om när ni behöver söka tillstånd

För er som inte behöver söka tillstånd

Även om ni inte behöver söka om tillstånd, för att er kamerabevakning exempelvis gäller en plats dit allmänheten inte har tillträde, är det ändå inte fritt fram att kamerabevaka. Ni måste själva se till att bevakningen är tillåten enligt dataskyddsförordningen och att ni följer de regler som finns.

Mer om vad som gäller enligt dataskyddsförordningen

Får vi kamerabevaka?

  • Oavsett om ni är tillståndspliktiga eller inte måste ni göra en egen bedömning av om ni får kamerabevaka.
  • Är bevakningen tillståndspliktig måste ni skriva ner er bedömning på en tillståndsblankett och skicka till IMY.
  • IMY kontrollerar er bedömning och ger tillstånd om vi anser att bedömningen är korrekt, ber er komplettera om något är oklart eller avslår om vi bedömer att ni inte har rätt att bevaka.
  • Även om bevakningen inte är tillståndspliktig måste ni ändå skriva ner er egen bedömning.
  • Om IMY granskar er verksamhet kommer vi att kontrollera i efterhand om ni har gjort rätt.
  • Bedömer vi att bevakningen är olaglig kan vi besluta om att ni måste sluta med bevakningen.
  • Om överträdelsen är allvarlig kan vi även döma ut sanktionsavgifter.

Nedan finns en beskrivning av hur ni bedömer om er kamerabevakning är tillåten.

Bestäm ert syfte med bevakningen

Ni måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka, till exempel att förebygga, upptäcka eller utreda brott eller ordningsstörningar. Att till exempel kontrollera hur länge personalen tar rast är inte ett berättigat syfte. Syftet sätter ramarna för bevakningen och ni får inte bevaka eller använda bevakningsmaterial på ett sätt som är oförenligt med syftet.

Försök först med andra åtgärder

Innan ni börjar kamerabevaka, tänk på att pröva andra åtgärder först. Exempel på andra åtgärder kan vara olika former av lås, ökad belysning på centrala platser som entréer och bevakning av väktare. Om ni har prövat andra åtgärder som inte hjälper kan kamerabevakning vara ett alternativ.

Väger intresset av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset?

För att bedöma om ni får bevaka måste ni väga ert intresse av att kamerabevaka mot intrånget i den personliga integriteten som bevakningen innebär. Den bedömningen ska ni göra oavsett om ni måste söka tillstånd för kamerabevakningen eller inte.

Bevakningsintresset – vilket problem ska bevakningen lösa?

Det måste finnas ett reellt problem för att bevakningen ska vara tillåten, till exempel att det inträffat brott på platsen tidigare eller att det är en typ av plats som det finns en generell hotbild mot. Att det rent hypotetiskt skulle kunna inträffa brott på platsen är inte tillräckligt. När ni överväger att kamerabevaka är det viktigt att ni har dokumenterat vad som hänt och var, vilken tid på dygnet och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni kan visa har inträffat. Därför är det viktigt att dokumentera allt som hänt.

Både kommuner, regioner och andra kan ha ett starkt intresse av att motverka brott genom egna åtgärder. Detta för att se till att deras verksamheter kan bedrivas utan störningar och för att skydda personal och besökare. Det kan exempelvis gälla akutmottagningar på sjukhus. Kamerabevakning kan då ses som ett bra komplement till andra åtgärder.

Integritetsintresset – hur känsligt är det att bli bevakad på platsen?

Ett sjukhus eller liknande är en plats där integritetsintresset väger tungt. Personerna som kan komma att bevakas är ofta i en utsatt situation och besöker platsen när de är i behov av vård. Om ni vill kamerabevaka på en integritetskänslig plats som ett väntrum på ett sjukhus kan ni vidta åtgärder för att göra kamerabevakningen mindre kränkande. Till exempel kan ni bevaka enbart i realtid, vilket anses mindre kränkande än om materialet sparas. Ni kan också bevaka bara under natten när det är färre människor som rör sig på platsen. Vid bedömningen av integritetsintresset ska man ta särskild hänsyn till hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska användas.

Inspelning eller avlyssning av ljud ses som särskilt integritetskänsligt och är normalt inte tillåtet.

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Sjukhus och andra vårdinrättningar är platser där integritetsintresset oftast väger tungt. På ett sjukhus kan det dock finnas utrymmen med olika högt integritetsintresse. Integritetsintresset väger till exempel tyngre i ett väntrum där man kanske befinner sig en längre stund jämfört med en entré där man endast uppehåller sig en kortare stund. Ni kan läsa igenom exemplen nedan för att lättare förstå hur integritetskänslig en plats är.

Sjukhuskorridor

Exempel

Region X har ansökt om tillstånd till kamerabevakning av korridorer i anslutning till en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus. På sjukhuset vårdas dagligen patienter som är under hot eller som utgör ett hot mot vårdpersonal eller anhöriga. De har haft problem med ordningsstörningar i form av misshandel och hot av både patienter och personal. Även stöld har förekommit. Regionen vill bevaka dygnet runt med rätt till bildinspelning för att förebygga och förhindra brott och öka tryggheten och säkerheten för sjukhuspersonal, patienter och besökare. De anställda har fått yttra sig och har inget emot kamerabevakningen.

Kamerabevakning beviljas i realtid dygnet runt, men bildmaterial får inte spelas in och ljud får inte avlyssnas. Information om kamerabevakningen ska ges genom tydlig skyltning.

Entré

Exempel

Region X har ansökt om kamerabevakning av entrén till en avdelning på ett sjukhus. Bevakningen ska ske med en porttelefonkamera dygnet runt och kameran ska ta upp såväl bild som ljud i realtid. Syftet med bevakningen är att säkerställa att personalen inte behöver avbryta sitt arbete för att öppna entrédörren. Porttelefonen gör så att personal kan låsa upp dörren inifrån avdelningen utan att lämna sitt arbete.

Integritetsintresset är generellt sett högt på ett sjukhus men eftersom bevakningen ska ske på en plats där personer endast befinner sig helt kortvarigt sänks integritetsintresset. Kamerabevakning beviljas med villkoret att kameran och ljudavlyssningen endast aktiveras i samband med påringning och så länge som samtalet pågår.

Väntrum till akuten

Exempel

Region X har ansökt om tillstånd till kamerabevakning av akutmottagningens väntrum på ett sjukhus. För att komma till väntrummet anmäler man sig i receptionen som öppnar dörren till väntrummet. Receptionisten kan inte se in i väntrummet. Från väntrummet kan man sedan komma direkt in på avdelningen genom en olåst dörr. Akutmottagningen är första vägen in till sjukhuset och alla sorters patienter kommer dit, alla tider på dygnet. Sjukhuset har haft problem med hot och våld mot personal från både patienter och anhöriga. Även skadegörelse har skett. Händelserna har skett både dag- och kvällstid.

Syftet med kamerabevakningen skulle vara att ge vårdpersonalen en möjlighet att upptäcka riskpersoner och tidigt kunna vidta åtgärder eller förbereda sig inför situationer som kan uppstå. Personal i receptionen skulle även kunna ha uppsikt över väntrummet. Alternativa åtgärder har vidtagits men inte hjälpt. Regionen vill kamerabevaka dygnet runt i realtid och bilderna kommer att visas på monitorer i receptionen och i personalrummet. Personalen har inget att invända mot kamerabevakningen.

Allmänheten anses ha tillträde till väntrummet så tillstånd behövs. Kamerabevakning beviljas med hänvisning till att det är fråga om en plats där det finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller egendom. Trots ett högt integritetsintresse på platsen (ett väntrum där man kan befinna sig och bevakas en längre tid i en utsatt situation) så väger bevakningsintresset över med hänvisning till att det även är samma personer som ska skyddas av bevakningen. Kamerabevakningen får dessutom endast ske i realtid, som innebär ett något mindre integritetsintrång än bevakning med inspelning. Tillståndet gäller för bevakning dygnet runt.

Ambulansintag eller ambulansgarage

Exempel

Region X har ansökt om tillstånd till kamerabevakning av ett ambulansintag. Kamerorna ska placeras utomhus och riktas mot garaget/intaget. Man vill kunna spela in och bevara materialet. Syftet med bevakningen är att säkerställa skydd av personal, patienter och utryckningsfordon och att förhindra stöld av läkemedel. Syftet är även att förebygga, förhindra och utreda brott.

Sjukhuset har haft problem med hot och våld mot personal och patienter då obehöriga tagit sig in, skadegörelse av utryckningsfordon och stöld av läkemedel. Genom bevakningen kan personalen se till att ingen obehörig står utanför garageporten och tränger sig in när portarna öppnas eller stängs. Regionen har redovisat tre incidenter under 18 månaders tid och har vidtagit ett antal byggnadstekniska åtgärder och det finns både väktare och överfallslarm. Åtgärderna anses dock inte tillräckliga.

Platsen anses inte som brottsutsatt men bevakningsintresset på platsen motiverar ändå viss kamerabevakning. Tillstånd till kamerabevakning beviljas därför dygnet runt men endast i realtid och utan rätt till inspelning.

 

Informera om bevakningen

När ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vilka områden som kamerabevakas.

Informera om kamerabevakning

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur ni hanterar filmmaterialet. Ni får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Förhandla med facket

Tänk på att det under vissa förutsättningar finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer i enlighet med 11-14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att kamerabevakning övervägs. Om ni ska söka tillstånd måste förhandlingen först vara avslutad.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

""

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 2 september 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning