Hoppa till innehåll på sidan

Storstockholms Lokaltrafik, SL

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-06-21

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3, Aktiv
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i processen för överklagande

Process i domstol

Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och IMY:s beslut i den del som avser sanktionsavgift för bristande information till de registrerade och bestämmer sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor. I övrigt avslås överklagandena. IMY har överklagat kammarrättens dom. Högsta förvaltningsdomstolen har den 1 november 2023 meddelat prövningstillstånd, mål 870-23.

IMY konstaterade i sitt beslut att SL har brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMY utfärdade en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.

IMY anser att tekniken med kroppsburna kameror kan användas för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer men att tiden för förinspelningen behöver minskas till maximalt 15 sekunder. Vi anser däremot inte att tekniken kan användas för att säkerställa identiteten på den som rest utan giltigt färdbevis, där räcker det i stället med exempelvis stillbilder och ingen ljudinspelning.

IMY riktar även kritik mot att SL brustit i sitt sätt att informera om kamerabevakningen, bland annat vad gäller att inte bara bild utan även ljud spelas in.

Beslut

21 juni 2021

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar beslut i tillsynen den 21 juni 2021.

 • Överklagan

  SL överklagar beslutet.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller delvis överklagan och den administrativa sanktionsavgiften sätts ned till 12 miljoner kronor. Överklagandet avslås i övrigt. Mål nr 21905-21, 18 februari 2022.

 • Prövningstillstånd i kammarrätten

  IMY har överklagat förvaltningsrättens dom och har fått prövningstillstånd i kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och IMY:s beslut i den del som avser sanktionsavgift för bristande information till de registrerade och bestämmer sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor. I övrigt avslås överklagandena. Mål nr 1552-22, 26 januari 2023.

 • Överklagan

  IMY överklagar kammarrättens dom. Den fråga som enligt IMY bör prövas av Högsta förvaltningsdomstolen är om det är artikel 13 eller artikel 14 i dataskyddsförordningen som är tillämplig i fråga om den personuppgiftsansvarigas skyldighet att lämna information till registrerade vid behandling av personuppgifter som inhämtas genom kamerabevakning. I överklagandet yrkar IMY att Högsta förvaltningsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan. Ta del av överklagandet (pdf, 151 kB)

 • Prövningstillstånd meddelat

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om de personuppgifter som samlas in vid kamerabevakning har samlats in från den registrerade personen, den 1 november, mål 870-23.

Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning