Hoppa till innehåll på sidan

Sahlgrenska Universitets­sjukhuset

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Beslut 2020-12-02

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3, Aktiv
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i processen för överklagande

Process i domstol

IMY överklagar kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

IMY har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Vi har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Beslut

2 december 2020

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Vi har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

Vägledning

1 december 2020

Pdf, 487 kB

Läs dokumentet (pdf, 487 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 2 december 2020.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten avslår överklagan 26 maj 2021, mål nr 28436-20.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom och IMY:s beslut i de delar avgörandena avser sanktionsavgift samt föreläggande att genomföra behovs- och riskanalys och att tilldela varje användare individuell behörighet i journalsystemen Melior och Nationell patientöversikt. Kammarrätten avslår överklagandet i den del det avser föreläggande att i journalsystemet Meliors loggar dokumentera vilka åtgärder som vidtagits med personuppgifter om en patient. Kammarrätten i Stockholm, dom 16 maj 2022 i mål nr 4540-21.

 • Överklagan

  IMY överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast uppdaterad: 2 juni 2022