Hoppa till innehåll på sidan

Sahlgrenska Universitets­sjukhuset

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Beslut 2020-12-02

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

IMY har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Vi har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Beslut

2 december 2020

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Vi har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

Vägledning

1 december 2020

Pdf, 487 kB

Läs dokumentet (pdf, 487 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 2 december 2020.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten avslår överklagan 26 maj 2021, mål nr 28436-20.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom och IMY:s beslut i de delar avgörandena avser sanktionsavgift samt föreläggande att genomföra behovs- och riskanalys och att tilldela varje användare individuell behörighet i journalsystemen Melior och Nationell patientöversikt. Kammarrätten avslår överklagandet i den del det avser föreläggande att i journalsystemet Meliors loggar dokumentera vilka åtgärder som vidtagits med personuppgifter om en patient. Kammarrätten i Stockholm, dom 16 maj 2022 i mål nr 4540-21.

 • Överklagan

  IMY överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast, 30 juni 2023, mål nr 3625-22.

Senast uppdaterad: 20 september 2023