Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning på skolor och förskolor

Barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa bli kamerabevakade så länge det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset väger mycket tungt på skolor eftersom det är barn som kommer att kamerabevakas. Skolan är också en arbetsplats för lärare och annan personal. I den här vägledningen har vi samlat särskild information om vad skolor som vill kamerabevaka behöver tänka på.

Behöver ni tillstånd? Det beror på!

Om bevakningen är tillståndspliktig beror på var i lokalerna ni vill kamerabevaka. Är det fråga om bevakning av platser dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig. Detta gäller både kommunala skolor och friskolor. Exempel på platser dit allmänheten anses ha tillträde i kamerabevakningslagens mening är skolgårdar och entréer.

En skolgård anses generellt vara en plats dit allmänheten har tillträde. Likaså anses allmänheten som utgångspunkt ha tillträde till skolors huvudentréer och vägen fram till rektorsexpeditionen. Ni behöver därför söka tillstånd för att kamerabevaka dessa platser.

Sök tillstånd för kamerabevakning

Förutom skolgårdar, huvudentréer och vägen fram till rektorsexpeditionen anses allmänheten inte ha tillträde till några ytor inne i en skolbyggnad. Det behöver inte finnas några fysiska hinder som låsta dörrar för att det ska räknas som en plats dit allmänheten inte har tillträde. Det gäller till exempel klassrum, korridorer, personalrum och uppehållsrum. Skolors tak anses inte heller vara platser dit allmänheten har tillträde. Ni behöver därför inte söka tillstånd för kamerabevakning av dessa ytor. Det är istället huvudmannen själv som ansvarar för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Exempel

En skola vill kamerabevaka elevskåp som under en längre tid har utsatts för skadegörelse och stölder. Det är bara elever och skolpersonal som ska vistas i skolans korridorer där skåpen står, men det finns inga låsta dörrar dagtid som hindrar obehöriga från att ta sig till platsen. Skåpen i korridoren är inte en plats dit allmänheten har tillträde. Skolan behöver inte söka tillstånd, men måste fortfarande följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

För alla som vill kamerabevaka

 

Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansöker och ansvarar för att reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen följs. Det är inte rektorn eller läraren som är personuppgiftsansvarig, utan till exempel kommunen om det är en kommunal skola.

För personuppgiftsansvariga inom skola och förskola

Överväg andra åtgärder i första hand

Med tanke på att integritetsintresset är mycket högt på en skola bör ni fundera på om det finns någon mindre ingripande åtgärd som ni kan vidta istället för kamerabevakning. Ni kan till exempel överväga att låsa in värdefull utrustning, förstärka skalskyddet, förbättra belysningen, bygga om ytor som har skymd sikt, installera rörelsestyrda vattenkranar eller öka vuxennärvaron. Om sådana åtgärder skulle kunna få samma eller bättre effekt, bör ni vidta dessa istället för kamerabevakning.

Väger intresset av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset?

En skola måste ha ett berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats. Det måste alltså finnas ett reellt problem på platsen. Ni kan inte sätta upp en kamera i rent förebyggande syfte. Ni måste även ha undersökt andra alternativ. När ni överväger att kamerabevaka är det viktigt att ni har dokumenterat vad som hänt och var, vilken tid på dygnet och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni kan visa har inträffat. Det är därför viktigt att dokumentera allt som hänt.

Om ni kommer fram till att det finns ett berättigat intresse av att kamerabevaka måste ni ändå alltid göra en intresseavvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset. Den här bedömningen ska ni göra oavsett om det gäller tillståndspliktig eller inte tillståndspliktig kamerabevakning. Barn anses som sagt särskilt skyddsvärda.
Vid bedömningen av integritetsintresset ska ni ta särskild hänsyn till hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska användas och vilket område som ska bevakas. Det är till exempel mer känsligt att kamerabevaka en skolgård med gungor där små barn leker än en fasad.

Åtgärder för att göra kamerabevakningen mindre integritetskränkande

Om ni vill kamerabevaka på en integritetskänslig plats som en skola, finns det åtgärder ni kan vidta för att göra kamerabevakningen mindre kränkande. Till exempel kan ni begränsa tiderna för bevakningen genom att låta kamerorna vara aktiva endast på kvällar, nätter och helger när färre personer är på skolan eller skolgården. Ni kan också begränsa området ni bevakar. Istället för att filma hela skolgården kanske det är tillräckligt att bevaka i anslutning till skolbyggnadens fasader. Hur många personer som har tillgång det inspelade materialet kan också påverka bedömningen.

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Generellt sett är integritetsintresset högt på skolor, både utomhus på skolgården och inomhus i korridorer, entréer och klassrum. Det beror huvudsakligen på att det är barn och unga som bevakas men även att det är en arbetsplats för lärare och annan personal. Därför kan kamerabevakningen och det integritetsintrång som den innebär även bli en fråga om personalens arbetsmiljö.

På skolgårdar vistas barn i olika åldrar och integritetsintresset är därför högt. Enligt tidigare praxis har skolgårdar dock generellt ansetts vara brottsutsatta platser. Med hänsyn till det höga integritetsintresse som gäller för skolgårdar har följande tider accepterats för kamerabevakning om inget särskilt framkommit som föranlett en annan bedömning:

  • Måndag–fredag klockan 20.00–06.00.
  • Lördag, söndag och övriga skolfria dagar klockan 17.00–07.00.

Även om ni endast vill bevaka under dessa tider behöver ni ansöka om tillstånd, eftersom skolgården är en plats dit allmänheten har tillträde.

Vid området precis vid skolbyggnadens fasad anses integritetsintresset vara relativt lågt. Fasader och ytan två meter ut från fasaden brukar generellt sett vara tillåtna att kamerabevaka. Dock gäller samma tider som för skolgårdar. Även här behövs tillstånd.

Generellt anses integritetsintresset vara mycket högt inne i en skola, eftersom det inte bara är elever som blir bevakade, utan även lärare och annan personal. Kamerabevakning bör i möjligaste mån undvikas. Enligt tidigare praxis har dock kamerabevakning av till exempel elevskåp varit godtagbar. Då har det gällt kameror som enbart varit riktade och fokuserade mot skåpen och inte bevakning av en hel korridor där skåpen står. Ni behöver som huvudregel inte söka tillstånd för bevakning inomhus, men ni måste leva upp till reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Ni behöver dock söka tillstånd för bevakning av huvudentréer eller vägen fram till rektorsexpeditionen.

 

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt finnas information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det finns också ytterligare information som bör framgå och saker ni behöver tänka på.

Informera om bevakningen

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur ni hanterar filmmaterialet. Ni får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Förhandla med facket

Tänk på att det under vissa förutsättningar finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer i enlighet med 11–14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att ni överväger att börja kamerabevaka. Om ni ska söka tillstånd måste förhandlingen först vara avslutad.

Senast uppdaterad: 6 december 2022
Sidans etiketter Utbildning