Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Kamerabevakning av skola och förskola

Barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas.

En skola är en plats där barns bästa är utgångspunkten i utbildningen. Skolan är också en arbetsplats för lärare och annan personal. Barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas.

Behöver ni tillstånd? Det beror på!

Alla bevakningskameror som används i skolverksamhet, såväl kommunal som privat, och som filmar en plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktiga. Därför behöver ni söka tillstånd för kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

En skolgård anses generellt vara en plats dit allmänheten har tillträde. Likaså anses allmänheten som utgångspunkt ha tillträde till skolors huvudentréer och vägen fram till rektorsexpeditionen. Ni behöver därför söka tillstånd för att kamerabevaka dessa platser.

Sök tillstånd för kamerabevakning

Förutom skolgårdar, huvudentréer och vägen fram till rektorsexpeditionen anses allmänheten inte ha tillträde till övriga ytor inne i en skolbyggnad. Det behöver inte finnas några fysiska hinder som låsta dörrar för att det ska räknas som en plats dit allmänheten inte har tillträde. Det gäller till exempel klassrum, korridorer, personalrum och uppehållsrum. Skolors tak anses inte heller vara platser dit allmänheten har tillträde. Ni behöver därför inte söka tillstånd för kamerabevakning av dessa. Där ansvarar huvudmannen istället själv för att man följer reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Exempel: En skola vill kamerabevaka elevernas skåp som under en längre tid utsatts för skadegörelse och stölder. Det är bara elever och skolpersonal som ska vistas i skolans korridorer där skåpen står, även om det inte finns några låsta dörrar dagtid som hindrar obehöriga från att ta sig till platsen. Skåpen i korridoren är inte en plats dit allmänheten har tillträde. Skolan behöver inte söka tillstånd, däremot måste den följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

 

Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansöker och ansvarar för att reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen följs. Det är inte rektorn eller läraren som är personuppgiftsansvarig, utan till exempel kommunen om det är en kommunal skola.

För personuppgiftsansvariga inom skola och förskola

Överväg andra åtgärder i första hand

Med tanke på att integritetsintresset är mycket högt på en skola bör man fundera på om det finns någon mindre ingripande åtgärd som man kan vidta istället, beroende på vilken problematik man har. Ni kan till exempel överväga att låsa in värdefull utrustning, förstärka skalskyddet, förbättra belysningen, bygga om ytor som har skymd sikt, installera rörelsestyrda vattenkranar eller öka vuxennärvaron. Om sådana åtgärder skulle kunna få samma eller bättre effekt, bör ni vidta dessa istället.

Väger intresset av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset?

En skola måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att man vill förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats. Det måste alltså finnas ett reellt problem på platsen så man kan inte sätta upp en kamera i rent förebyggande syfte. Man måste även ha undersökt andra alternativ. När man överväger att kamerabevaka är det viktigt att man har dokumenterat vad som hänt och var, vilken tid på dygnet och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni kan visa har inträffat. Det är därför viktigt att dokumentera allt som hänt.

Om man kommer fram till att det finns ett berättigat syfte att kamerabevaka måste man ändå alltid göra en intresseavvägning av bevakningsintresset mot integritetsintresset. Den här bedömningen ska göras oavsett om det gäller tillståndspliktig eller inte tillståndspliktig kamerabevakning. Barn anses som sagt ha ett särskilt stort integritetsintresse.

Vid bedömningen av integritetsintresset ska man ta särskild hänsyn till hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska användas och vilket område som ska bevakas. Det är till exempel mer känsligt att kamerabevaka en skolgård med gungor där små barn leker än en fasad.

Åtgärder för att göra kamerabevakningen mindre kränkande

Om man vill kamerabevaka på en integritetskänslig plats som en skola, finns det åtgärder man kan vidta för att göra kamerabevakningen mindre kränkande. Till exempel kan man välja att inte kamerabevaka dygnet runt utan endast på kvällar, nätter och helger när ingen är på skolan. Man kan även avgränsa ytan man kamerabevakar. Hur många som har tillgång det inspelade materialet påverkar också bedömningen.

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Generellt sett är integritetsintresset högt i skolor, både på skolgårdar och inomhus. Det är inte bara elever som uppehåller sig där. Skolan är även en arbetsplats för lärare, lokalvårdare och andra. Därför kan bevakningen även bli en fråga om personalens arbetsmiljö.

På skolgårdar uppehåller sig och leker barn i olika åldrar och integritetsintresset är därför högt. Enligt tidigare praxis har skolgårdar dock generellt ansetts vara brottsutsatta platser. Med hänsyn till det höga integritetsintresse som gäller för skolgårdar har följande tider accepterats för kamerabevakning om inget särskilt framkommit som föranlett en annan bedömning:

  • Måndag–fredag klockan 20.00–06.00
  • Lördag, söndag och övriga skolfria dagar klockan 17.00–07.00.

Även om ni endast vill bevaka under dessa tider behöver ni ansöka om tillstånd, eftersom skolgården är en plats dit allmänheten har tillträde.

Vid området precis vid skolbyggnadens fasad anses integritetsintresset vara relativt lågt. Fasader och ytan två meter ut från fasaden brukar generellt sett vara tillåtna att kamerabevaka. Dock gäller samma tider som för skolgårdar. Även här behövs tillstånd.

Generellt anses integritetsintresset vara mycket högt inne i en skola, eftersom det inte bara är elever som blir bevakade, utan även lärare och annan personal. Kamerabevakning bör i möjligaste mån undvikas. Enligt tidigare praxis har dock kamerabevakning av till exempel elevskåp varit godtagbar. Då har det gällt kameror som enbart varit riktade och fokuserade mot skåpen och inte bevakning av en hel korridor där skåpen står. För dessa områden gäller dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Ni behöver bara söka tillstånd för bevakning av huvudentréer eller vägen fram till rektorsexpeditionen

 

Informera om bevakningen

När ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vilka områden som kamerabevakas. Det har nu kommit nya riktlinjer för kamerabevakning som förtydligar vilken information ni är skyldiga att lämna och på vilket sätt.

Informera om kamerabevakning

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur man hanterar filmmaterialet. Man får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och man måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Förhandla med facket

Eftersom skolan är en arbetsplats finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer enligt 11-14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att kamerabevakning övervägs. Om ni ska söka tillstånd måste förhandlingen först vara avslutad.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

""

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning